Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - kadencja 2020-2023

Ze względu na niewystarczającą liczbę wybranych ławników na kadencję 2020 – 2023, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej Kowary o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników:

- do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w liczbie 3 osób,

Ławnikiem może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończyła 30 lat;

4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczyła 70 lat;

6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnik możne orzekać tylko w jednym sądzie. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyboru.

Ławnikiem nie może zostać:

1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusz policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokat i aplikant adwokacki;

5) radca prawny i aplikant radcowski;

6) duchowny;

7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusz Służby Więziennej;

9) radny gminy, powiatu i województwa.

Kandydaturę zgłosić mogą:

1) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

2) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta Kowary.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego

rejestru lub ewidencji, dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji

ponosi Skarb Państwa.

Do karty zgłoszeniowej ławnika, złożonej przez obywateli, dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z co najmniej 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenie kandydata na ławnika odbywa się poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, do której należy dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego uzyskaną przez zgłaszaną osobę, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia; w uzasadnieniu należy powołać przepis art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych celem zwolnienia od kosztów z tytułu wydania

    informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Do formularza należy dołączyć oświadczenie osoby zgłaszającej (wpisanej w części C pkt. 2 Karty zgłoszenia kandydata na ławnika) o zgłoszeniu osoby występującej o zaświadczenie jako kandydata na ławnika.

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

4) oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie

   wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

6) dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Miejsce składania zgłoszeń:

Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Kowarach ul. 1 Maja 1 a (pokój nr 1 - Biuro Obsługi Klienta) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (pon. od 8:00 do 16:00, wt., śr. od 7:30 do 15:30, czw. od 7:30 do 17:00; pt. od

7:30 do 14:00) oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020r.

Wzory karty zgłoszenia i wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach oraz w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Kowarach.

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf

    Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.rtf

2. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf

    Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.docx

3. Oświadczenie kandydata na ławnika nr 1.pdf

    Oświadczenie kandydata na ławnika nr 1.doc

4. Oświadczenie kandydata na ławnika nr 2.pdf

    Oświadczenie kandydata na ławnika nr 2.doc

5. Oświadczenie kandydata na ławnika nr 3.pdf

    Oświadczenie kandydata na ławnika nr 3.docx

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-01-16 12:12:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-01-16 14:29:38)