WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1217 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kowary informuje, że w myśl przepisu art. 6c ust. 3c ustawy przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Przez nieruchomości niezamieszkałe należy rozumieć np. przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, sklepy, biura, szkoły, restauracje, Rodzinne Ogrody Działkowe itp. z wyjątkiem działalności gospodarczych prowadzonych na nieruchomościach mieszanych, na których w części zamieszkają mieszkańcy, a w części prowadzona jest działalność gospodarcza (nieruchomości te nie mają możliwości „wyjścia z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”).

W świetle wskazanego przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli poprzednio deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w systemie gospodarki odpadami zorganizowanym przez Gminę Miejską Kowary lub z niego wystąpić.


W związku z tym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa wyżej, w terminiedo dnia 25listopada 2022 r. winni złożyć pisemne oświadczenie o pozostaniu lub wyłączeniu z systemu. Brak odpowiedzi zostanie potraktowany jako wyjście ze zorganizowanego przez Gminę Miejską w Kowarach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i od dnia 01.04.2023 r. Gmina Miejska Kowary zaprzestanie odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości.

Złożenie oświadczenia o wyłączeniu z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia z dniem 1 kwietnia 2023 r. odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów, prowadzonym przez Burmistrza Miasta Kowary.
Wzór „Oświadczenia” został udostępniony do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kowarach oraz na stronie www.bip.kowary.pl w zakładce "Gospodarka odpadami komunalnymi”

Przekierowanie do pełnej treści komunikatu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2022-09-28 12:01:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Zemła Jacek
(2022-09-28 12:03:08)