Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1.  nauka zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

 2.  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.


 

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kowary, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Kowary, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).


 

Waloryzacja dofinansowania:

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.


Termin składania dokumentów:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, Bud.A pok. nr 2.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

 • kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania  zawodowego,

 • kserokopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,  zaświadczenia o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku  przerwania nauki i podjęcia i innego pracodawcy), w przypadku zmiany pracodawcy w czasie  trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,

 • oryginał dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany   ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin) i  kserokopia świadectwa ukończenia przez młodocianego obowiązkowego dokształcenia  teoretycznego (świadectwo ukończenia szkoły),

 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

 • kserokopię świadectwa pracy w okresie kształcenia zawodowego,

 • upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku  gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca,

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega  się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości.

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem.

 

Forma przyznania dofinansowania:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Środki te są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda Dolnośląski otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy.


 

Do pobrania:

 1.  Wniosek
 2. Klauzula informacyjna ws. obowiązku informacyjnego w zakresie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 3. zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym
 4. Oświadczenie pracodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis
 5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2014-09-01 14:55:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Piwowar
(2023-07-06 10:32:13)