Sekretarz Miasta/Naczelnik Wydziału

Imię i nazwisko: Dorota Czyżak
Telefon: (75) 64 56 116
E-mail: dorota.czyzak
Lokalizacja: budynek A, pokój nr 7

Szczegółowy zakres obowiązków pracownika:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu.
 2. Kierowanie wydziałem, nadzorowanie zadań wykonywanych przez pracowników wydziału.
 3. Zapewnienie sprawnego kierowania i nadzoru nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Urzędu.
 4. Opracowywanie zakresów czynności dla naczelników wydziałów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 5. Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników wydziału.
 6. Opracowywanie aktów normujących organizację pracy Urzędu i czynności wynikające z prawa pracy, współpraca w tym zakresie z Naczelnikami.
 7. Współpraca w zakresie planowania i realizacji funduszu wynagrodzeń oraz środków przeznaczonych na szkolenia pracowników Urzędu.
 8. Nadzór nad prawidłową obsługą interesantów Urzędu.
 9. Nadzór i kontrola przestrzegania porządku, dyscypliny pracy i zasad pracy.
 10. Nadzór nad realizacją w zakresie petycji, interpelacji, wniosków.
 11. Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu przepisów kp, ustawy o pracownikach samorządowych.
 12. Nadzorowanie terminowości i jakości załatwiania spraw obywateli, a szczególnie złożonych skarg.
 13. Występowanie z wnioskami do Burmistrza w sprawie dokonania zmian personalnych, zmian wynagradzania pracowników (awanse, podwyżki, nagrody) oraz stosowania kar porządkowych.
 14. Uczestniczenie w rekrutacji nowych pracowników.
 15. Wykonywanie obowiązków w granicach przydzielonych pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza.
 16. Koordynowanie przeprowadzenia oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 17. Nadzorowanie pracy Wydziału Organizacyjnego i Kadr oraz Wydziału Spraw Społecznych.
 18. Współpraca z audytorem.
 19. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 20. Sekretarz Miasta pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2019-07-01 14:40:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2023-03-23 10:05:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki