Informacja

Zgodnie z art 3 ust. 2 Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) i niedziałające w celu osiągnięcia zysk, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworszone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Zgodnie z art 3, ust.3 Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Lista kowarskich organizacji pozarządowych znajduje się pod poniższym adresem:

Organizacje pozarządowe

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-09-23 15:28:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-09-23 15:29:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki