Informacje ogólne

W Gminie Miejskiej Kowary Burmistrzem Miasta jest Elżbieta Zakrzewska.

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00. po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, pod numerem: 75 71 82 416

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest Burmistrz.  Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, będąc kierownikiem urzędu. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu swojemu zastępcy lub sekretarzowi gminy.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej,

 2. określenie sposobu wykonywania uchwał,

 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,

 4. wykonywanie budżetu,

 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada burmistrz gminy, któremu przysługuje wyłączne prawo:

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielanych przez radę miejską,

 2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę miejską,

 3. dokonywania wydatków budżetowych,

 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

 5. dysponowania rezerwami budżetu gminy,

 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
  Kontrolę gospodarki finansowej gminy i związków międzygminnych sprawują regionalne izby obrachunkowe.

Do kompetencji Burmistrza należy także przedłożenie regionalnej izbie obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał rady miejskiej i zarządzeń Burmistrza objętych zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-06-27 08:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2022-07-19 13:14:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki