Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 


Wstęp
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji dostępności.
Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji dostępności. Celem publikacji Deklaracji dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu..
Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.
Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.


Zawartość Deklaracji Dostępności
Gmina Miejska Kowary zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.kowary.pl oraz www.kowary.pl


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-27
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-27 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Powiększanie i pomniejszanie czcionek:  ctrl+, ctrl- (w systemach Windows) oraz cmd+, cmd- (w systemach Mac OS)


Aspekty techniczne

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Pułapki klawiaturowe - wykluczone
 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
 • Formularze (pod względem konstrukcji) - prawidłowo zbudowane i opisane
 • Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
 • Atrybuty fokus oraz tabindex - prawidłowo dostosowane
 • Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Mozilla Firefox.
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl- w systemach Windows oraz cmd+ i cmd- w systemach Mac OS
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Strona www.kowary.pl spełnia wymogi WCAG, poziomy walidacji A, AA oraz AAA z wynikiem 7,3 na 10,0 (zgodnie z walidatorem ze strony: validator.utilitia.pl stan na 2020-05-27)
 • Strona www.bip.kowary.pl spełnia wymogi WCAG, poziomy walidacji A, AA oraz AAA z wynikiem 7,3 na 10,0 (zgodnie z walidatorem ze strony: validator.utilitia.pl stan na 2020-05-27)

Aspekty informacyjne

 • Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktorzy publikujący teksty, zdjęcia czy pliki muszą zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.
 • Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Elementy graficzne - redaktorzy starają się w zdjęciach i grafikach wypełniać tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.
 • Pliki PDF, ODT, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Redaktorzy zamieszczający pliki PDF będą dokładać starań by dokumenty przygotowane były poprawnie (np. pliki nie były skanami lub zawierały logiczną strukturę)
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane

Dostępność Architektoniczna

Urząd Miejski w Kowarach posiada dwa budynki, tj:

Budynek 1 a Urzędu Miejskiego w Kowarach znajduje się przy ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście po schodach z 8 stopniami znajduje się od strony ulicy 1 Maja, natomiast drugie wejście (również z 8 stopniowymi schodami) zlokalizowane jest od strony ulicy Stanisława Staszica. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. brak podjazdu ułatwiającego wejście. Bezpośrednio za drzwiami znajduje się wiatrołap i hol, w którym zamontowany został dzwonek. Za holem znajdują się kolejne drzwi z 2 stopniami. Wewnątrz budynku brak windy, schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W związku z warunkami technicznymi i niemożliwością zapewnienia pełnej dostępności Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami przewidziany został dostęp alternatywny. Osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu. W tym celu wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 75 64 39 221 lub 75 64 39 222. Po zawiadomieniu o konieczności obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik schodzi do klienta. Na parkingu przy budynku przewidziano i odpowiednio oznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Urzędu brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nr 1 Urzędu Miejskiego w Kowarach znajduje się przy ul. 1 Maja 1, 58-530 Kowary. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajduje się od strony ulicy Pocztowej, a drugie wejście od strony ulicy 1 Maja. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Wejścia budynku przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Budynek spełnia warunki techniczne zapewniając pełną dostępność Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Koordynatorem do spraw dostępności architektonicznej jest Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta - ..., kontakt:...  tel. .

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1824) osoba uprawniona może skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Zamiar skorzystania z usługi tłumacza należy zgłaszać nie później niż 3 dni robocze przed dniem załatwiania sprawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest ... koordynator ds. dostępności. kontakt:...  tel. ... . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

 


Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:

  • poczty elektronicznej:  bok@kowary.pl
  • platformy ePUAP: /fw351fy5s7/skrytka
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 75 64 39 222
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Kowarach ul. 1 Maja 1a 58-530 Kowary

Rzecznik Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/


Raport o stanie zapewnienia dostępności (plik pdf)


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2020-05-27 12:01:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-06-12 09:26:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki