Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń).

 

W przypadku niedopełnienia terminu złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych- tj. do 31 stycznia danego roku, przedsiębiorca ma możliwość uzupełnić brakujące oświadczenie wraz z wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% wartości opłaty za korzystanie z zezwolenia (w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności złożenia oświadczenia). W razie nieuzupełnienia- zezwolenie wygaśnie.

 

W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia, wygasa ono z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania raty opłaty - jeżeli przedsiębiorca w terminie tym nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% jej wartości.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia).

 

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać rzeczywistą wartość sprzedaży (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe), tj. niezaniżoną ani niezawyżoną ,z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym.

Lp.

Rodzaj sprzedawanych napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekracza progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

Napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo

Przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł- opłata wynosi 525,00 zł

Przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00- opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

Napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)

 

Przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł- opłata wynosi 525,00 zł

Przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00- opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

Napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu- na podstawie zezwolenia

 

Przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł- opłata wynosi 2 100,00 zł

Przy wartości sprzedaży powyżej 77 000,00- opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności.

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać jednorazowo lub w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzekraczalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Gminy- 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684

 

Wyliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonać za pomocą kalkulatora znajdującego się pod linkiem

KALKULATOR OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  - link do oświadczenia

 

Wytworzył:
Maciej Janas
Udostępnił:
Janas Maciej
(2020-01-08 07:51:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2021-12-29 12:48:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki