Informacje ogólne dot. środowiska

Organy administracji są obowiązane udostępnić każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Informacje o środowisku będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Kowarach udostępnia Wydział Rozwoju Miasta. Udostępnieniu podlegają dokumenty wyszczególnione w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.


„Rewitalizacja linii kolejowej nr 308 i 345 relacji Kamienna Góra – Kowary”.


Zawiadomienie - obwieszczenie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 Jelenia Góra Wałbrzych od km 6 + 796 do km 52+800 w ramach modernizacji systemu dróg z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 1: odcinek drogi wojewódzkiej nr 367 Jelenia Góra - Kamienna Góra od km ok. 6+796 do km ok. 36+310


Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie internetowej:
https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały NR LXVI/1411/24 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu
ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. 2024.1680). - (pdf)


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-19 11:23:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-03-22 14:07:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki