Informacja dotycząca postępowania w przypadku klęsk żywiołowych w rolnictwie

 

Informacja dotycząca postępowania w przypadku klęsk żywiołowych w rolnictwie

Wojewoda Dolnośląski zarządzeniem Nr 40 z dnia 28.02.2003r. powołał 4 Rejonowe Komisje
ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

• Komisja Rejonowa we Wrocławiu (071)3398021 - Przewodniczący Franciszek Soliński

• Komisja Rejonowa w Świdnicy (074)8522021 - Przewodniczący Bogdan Sucharski

• Komisja Rejonowa w Chojnowie (076) 8181941 - Przewodniczący Eugeniusz Hasiuk

•Komisja Rejonowa w Jeleniej Górze (075)7553082 - Przewodnicząca Małgorzata Pierożyńska

 

W rejonach tych można uzyskać szczegółowe informacje nt. sposobu postępowania w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych. Informację takie można uzyskać również w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu pod. nr tel. (071) 3399826.

 

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w swoich gospodarstwach spowodowanych klęskami żywiołowymi zgłaszaj ą zakres poniesionych szkód do właściwego Urzędu Gminy.

 

1. Jeżeli Wójt/Burmistrz uzna, że rozmiar strat ma charakter klęski/wg pisma Wojewody Dolnośląskiego nr SR.VI.6043/9-1/03 z dnia 01 kwietnia 2003r. skierowanego do Wójta/Burmistrza niezwłocznie przedstawia informację dla Wojewody Dolnośląskiego i Przewodniczącego Komisji Rejonowej zawierającą:

  • datę lub okres wystąpienia klęski;
  • szacunkową liczbę poszkodowanych gospodarstw rolnych i działów specjalnej produkcji rolnej;
  • propozycję składu osobowego Gminnego Zespołu do szacowania zakresu szkód;
  • wniosek gminy o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji dla poszkodowanych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej lub informację, że gmina nie będzie się ubiegała o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej wraz z uzasadnieniem.

 

2. Pojedyncze gospodarstwa rolne nie spełniają wymogów wprowadzonych zarządzeniem nr 12/2002 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17.04.2002 r. z późn. zmianami określonymi w „Zasadach udzielania kredytów na wznowienie produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi". W myśl tych zasad, by były spełnione wymagane warunki, klęską żywiołową musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajduje się (najmniej) kilkanaście poszkodowanych gospodarstw, wrozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania.


3. Ubytek plonów w uprawach, na których wystąpiła strata nie może być mniejszy niż 30%.


4. Powołany Zespół powinien pracować w składzie, co najmniej trzech osób (Przewodniczący lub z-ca Przewodniczącego i dwóch członków).

 

5. Zespół Gminny dokonuje szacunków zakresu strat w oparciu o wizję w terenie, zeznania świadków itp. na terenie gminy na wniosek zainteresowanych osób fizycznych i prawnych prowadzących gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej poszkodowanych
zjawiskiem mającym charakter klęski.
Oszacowanie szkód powinno nastąpić w terminie do 30 dni od wystąpienia klęski.

 

6. Zespoły Gminne przy szacowaniu wartości strat posługują się załączonym zestawieniem kosztów materiałowych poniesionych na l ha uprawy.


7. W przypadku upraw i technologii nietypowych, dopuszcza się przedstawienie przez poszkodowanego szczegółowych kalkulacji (udokumentowanych wyliczeń poniesionych nakładów).

 

8. W rubryce „Pow. dot. szkody" wpisujemy jedynie areał upraw, na którym wystąpiły szkody.

 

9. W przypadku wystąpienia strat w budynkach, budowlach i innych nie ujętych w protokole wchodzących w skład gospodarstwa rolnego Wójt/Burmistrz proponuje do składu Gminnego Zespołu osobę ze stosownymi uprawnieniami celem sporządzenia uproszczonego kosztorysu strat poniesionych przez rolnika. Oszacowaną wysokość strat wpisujemy w rubryce poniżej pozycji „Pozostałe uprawy".

 

10. Zespół Gminny sporządza protokół dla poszkodowanego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej. Protokoły z szacowania strat należy wypełniać czytelnie, IMIĘ i NAZWISKO oraz ADRES musi być napisane drukowanymi literami.

 

11. Protokoły szacunku strat (oryginały lub potwierdzone kopie) wypełnione zgodnie z otrzymanym wzorem należy przekazać v terminie 14 dni od daty wystąpienia strat Przewodniczącemu Komisji Rejonowej lub do:

  • sekretariatu Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wrocławiu, ul. Zwycięska 12, 53-033 Wrocław, fax (071) 339 79 12
  • Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Świdnicy ul.
    Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica i jego oddziałach w Chojnowie i Jeleniej Górze.

 

Spełnienie wyżej opisanej procedury jest warunkiem uzyskania kredytów preferencyjnych (klęskowych) na wznowienie produkcji rolnej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-19 11:38:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Staniec Agnieszka
(2006-10-25 09:15:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki