Zarządzenia Burmistrza w 2004 roku

 

Numer

Zarządzenie z dnia

Przedmiot zarządzenia

w sprawie:

Dotyczy wydziału

1.

05.01.2004

Zarządzenie anulowano

Inżynierii miejskiej

2.

05.01.2004

Rozłożenia na raty należności za zakupiony lokal mieszkalny (treść)

Finansowego

3.

05.01.2004

Umorzenia zalgłości opłat rocznych użytkowania wieczystego gruntu (treść)

Finansowego

4.

09.01.2004

Umorzenia zaległej opłaty czynszu dzierżawnego (treść)

Finansowego

5.

09.01.2004

Umorzenia zaległych opłat czynszu dzierzawnego (treść)

Finansowego

6.

09.01.2004

Umorzenia zaległej opłaty czynszu dzierżawnego (treść)

Finansowego

7.

09.01.2004

Powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na Stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach i określenia regulaminu konkursu (treść)

Organizacyjno - prawnego

8.

09.01.2004

Określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpodów komunalnych oraz opróżninia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (treść)

Finansowego

10.

29.01.2004

Powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury (treść)

Organizacyjno-prawnego

11.

29.01.2004

Przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach (treść)

Organizacyjno-prawnego

12

09.02.2004

Powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (treść)

Organizacyjno- prawnego

13

10.02.2004

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowarach (treść)

Organizacyjno-prawnego

14

30.03.2004

Rocznego sprawozdania z wykonania budżetu (treść)

Finansowego

15

30.03.2004

Powołania Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach (treść)

Organizacyjno-prawnego

16

30.03.2004

Przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok (treść)

Finansowego

17

30.03.2004

Przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków (treść) (załącznik)

Finansowego

18

30.03.2004

Zamin w budżecie miasta na 2004 rok (treść)

Finansowego

19

31.03.2004

Powołania Komisji Konkursowej (treść)

Biura Rady Miejskiej

20

01.04.2004

nbsp;Sporządzenia i wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości - część I, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym nabycia przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (treść)

Wykaz nieruchomości
część I

Wykaz nieruchomości
część II

Inżynierii miejskiej

21

01.04.2004

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

22

02.04.2004

Rozłożenia na raty zaległej opłaty czynszu dzierzawnego (treść)

Finansowego

23

07.04.2004

Podwyzszenia kapitału zakladowego KPWIK
Sp. z o.o. (
treść)

Finansowego

24

16.04.2004

Ogłoszenia konkursu na najładniejszą posesję (treść)

Rozwoju, Promocji, Przedsiebiorczości i Integracji Europejskiej

25

20.04.2004

Upoważnienia dyrektora MOPS do prowadzenia postepowań a także wydawania decyzji dotyczących realizacji zadań z zakresu świadczen rodzinnych (treść)

Organizacyjno-prawnego

26

20.04.2004

Zmiany regulaminu MOPS w Kowarach (treść)

Organizacyjno-prawnego

27

20.04.2004

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

28

21.04.2004

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

29

27.04.2004

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ulamkowej części gruntu (treść)

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem wnbsp;użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntunbsp;

Inzynierii miejskiej

30

27.04.2004

Powołania Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego oraz horyzontalny zespół zadaniowy ds. rozwoju lokalnego (treść)

Inzynierii miejskiej

31

30.04.2004

Zmian w budżecie miasta (treść)

Finansowego

32

29.04.2004

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu
(
1 2 3)

Inzynierii miejskiej

33

10.05.2004

Ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę
(
1 2)

Inzynierii miejskiej

34

10.05.2004

Wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (treść)

Organizacyjno-prawnego

35

17.05.2004

Ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę
(
1 2)

Inzynierii miejskiej

36

18.05.2004

wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu
(
1 2 3)

Inżynierii miejskiej

37

20.05.2004

Powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13.06.2004 r. (treść)

Organizacyjno-prawnego

38

21.05.2004

Powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kowarach (treść)

Organizacyjno-prawnego

39

25.05.2004

Wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej (treść)

Finansowego

40

27.05.2004

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczoinych do sprzedaży strony: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

41

27.05.2004

Przesuniecia terminow platności czynszu dzierżawnego (treść)

Finansowego

42

31.05.2004

Zmian w budżecie miasta na rok 2004 (treść)

Finansowego

43

28.05.2004

Wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 5 i Nr 9 w Kowarach (treść)

Organizacyjno-prawnego

44

11.06.2004

Zmian w budżecie miasta na rok 2004
strony:
1,2,3,4

Finansowego

45

18.06.2004

Powołania komisji obwodowych (treść)

Organizacyjno-prawnego

46

22.06.2004

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

47

30.06.2004

Zmian w budżecie miasta na rok 2004 strony: 1, 2, 3

Finansowego

48

12.07.2004

Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego (treść)

Organizacyjno-prawnego

49

12.07.2004

Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego (treść)

Organizacyjno-prawnego

50

12.07.2004

Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego (treść)

Organizacyjno-prawnego

51

12.07.2004

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu strony: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

52

26.07.2004

Powołania komisji przetargowej strona: 1

Inżynierii miejskiej

53

02.08.2004

54

18.08.2004

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu strony: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

55

07.09.2004

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu strony: 1, 2

Inżynierii miejskiej

56

07.09.2004

Ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę strony: 1, 2

Inżynierii miejskiej

57

17.09.2004

Opracowania materiałów planistycznych strony: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Finansowego

58

20.09.2004

Ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na ustalenie dzierżawcy na okres 25 lat terenów połozonych prz ulicy Podgórze w Kowarach z przeznaczeniem na dzialalność "Stacji sportów zimowych i letnich Podgórze I" strony: 1, 2, 3, 4

Inżynierii miejskiej

59

20.09.2004

Powołania komisji do przeprowadzenia II - etapowego przetargu pisemnego nieograniczonego na ustalenie dzierżawcy na okres 25 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kowarach przy ulicy Podgórze na "Stację sportów letnich i zimowych Podgórze" (treść)

Inżynierii miejskiej

60

24.09.2004

Nieodpłatnego przekazania komputera (treść)

Organizacyjno-prawnego

61

24.09.2004

Zmiany Zarządzenia Nr 56/2004 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 07.09.2004 (treść)

Inżynierii miejskiej

62

24.09.2004

Nieodpłatnego przekazania drukarki (treść)

Organizacyjno-prawnego

63

08.10.2004

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

64

21.10.2004

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu, strony: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

65

29.10.2004

Zmian w budżecie miasta na rok 2004
strony: (
treść)nbsp;1, 2, 3,

Finansowego

66

29.10.2004

Powołania komisji inwentaryzacyjnej do likwidacji sprzętu OC (treść)

Organizacyjno-prawnego

67

03.11.2004

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

68

10.11.2004

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu strony: 1, 2, 3, 4

Inżynierii miejskiej

69

12.11.2004

Budżetu miasta na 2005 rok (treść)

Finansowego

70

15.11.2004

Nadania regulaminu organizacyjnego Miejskiej Służbie Ratowniczej w Kowarach
strony:
1, 2, FONT face=Arial size=2>3, 4, 5, 6, 7, 8

Organizacyjno-prawnego

71

72

24.11.2004

Rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej (treść)

Finansowego

73

24.11.2004

Umorzenia wierzytelności
(
treść)

Finansowego

74

26.11.2004

Umożenia zaległej opłaty czynszu dzierżawnego (treść)

Finansowego

75

26.11.2004

Powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Reagowania przy Burmistrzu Kowar (treść)

Organizacyjno-prawnego

76

01.12.2004

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu strony: (1 2 3)

Inżynierii miejskiej

77

06.12.2004

Ogłoszenia konkursu "Najładniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna obiektów położonych na terenie miasta Kowary" strony: (1 2)

Inżynierii miejskiej

78

27.12.2004

Zmian w budżecie miasta na rok 2004 r.
strony:
1, 2, 3

Finansowego

79

30.12.2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomościgruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę strony: 1, 2, 3, 4

Inżynierii miejskiej

80

30.12.2004

Zmieniające Zarzdzenie Nr 13/04 Burmistrza Miasta Kowary w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowarach strony: 1, 2

Organizacyjno-prawnego

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosowska Janina
(2007-01-24 14:16:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosowska Janina
(2007-01-24 14:17:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki