rejestr - 2007 rok

 

 L.p.

Data podjęcia 

 Numer uchwały

 Przedmiot uchwały w sprawie

 1.

 09.02.2007

 VI/21/07

 Uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, maotywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowdzonych przez gminę Kowary w roku 2007 (treść)

2

09.02.2007

VI/22/07

Przystąpienia do opracowania zminy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)

 3

09.02.2007 

 VI/23/07

Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla wschodniej części  jednostki urbanistycznej Podgórze w Kowarach (treść)

 4

09.02.2007

VI/24/07

Budżetu miasta na 2007 rok (treść) załączniki: 1, 2, 3, 3a4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 5.      

 6.

 16.03.2007

 VII/26/07

 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (treść)

 7.

 16.03.2007

 VII/27/07

 Nieodpłatnego przejęcia nieruchomości (treść)

 8.

 16.03.2007

 VII/28/07

 Zmiany uchwały Nr XLVI/257/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wniesienia Spółki Kowarskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kowarach aportem do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Bukowcu (treść)

 9.

 16.03.2007

 VII/29/07

 Zobowiązania do dokonania dopłaty na rzecz spółki "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji" spółka z ograniczoną odpwiedzialnością z siedzibą w Bukowcu (treść)

 10.

 16.03.2007

 VII/30/07

 Zmian w budżecie miasta na 2007 rok (treść)

 11.

 16.04.2007

 VIII/31/07

 Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2006 rok (treść)

 12.

 16.04.2007

 VIII/32/07

 Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Kowary (treść)

 13.

 16.04.2007

 VIII/33/07

 Ustanowienia Tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Kowary" oraz ustalenia zasad jego przyznawania (treść)

 14.

 16.04.2007

 VIII/34/07

 Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kowarach na rok 2007 (treść)

 15.

 16.04.2007

 VIII/35/07

 Zatwierdzenia ramowego programu działania Rady Miejskiej w Kowarach na kadencję 2006-2010 (treść)

 16

 16.04.2007

 VIII/36/07

 Powiadomienia Sekretarza Miasta Kowary o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego (treść)

 17.

 16.04.2007

 VIII/37/07

 Powiadomienia Skarbnika Miasta Kowary o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego (treść)

 18.

 16.04.2007

 VIII/38/07

 Zmian w budżecie miasta na 2007 rok (treść)

 19.  9.05.2007  IX/39/07

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach – Podgórzu (treść, załącznik nr 1)

 20.  9.05.2007  IX/40/07  Zgody na udzielenie bonifikaty na zbycie częsci udziału w nieruchomości stanowiącego mienie Gminy Kowary (treść)
 21.  9.05.2007  IX/41/07  Rozpatrzenia skargi Pana Rogera Rabana na działanie Burmistrza Miasta Kowary (treść)

 22.

 9.05.2007

 IX/42/07

 Zmian w budżecie miasta na 2007 rok (treść)

 23.  1.06.2007  X/43/07  Nadania Gimnazjum w Kowarach imienia Stanisława Lema (treść)
 24.  28.06.2007  XI/44/07  Uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)
 25.  28.06.2007  XI/45/07  Uzupełnienia składu Komisji Rady Mieskiej w Kowarach (treść)
 26.  28.06.2007  XI/46/07

 Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/198/01 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad     i wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie z usług świadczonych przez Przedszkola Publiczne w zakresie opieki i wychowania dzieci (treść)

 27.  28.06.2007  XI/47/07  Szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Kowary oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych (treść)
 28.  28.06.2007  XI/48/07  Zmian w budżecie miasta na 2007 rok (treść)
 29.  30.07.2007  XII/49/07  Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Kowary ( treść)
 30.  30.07.2007  XII/50/07  Przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary (treść)
 31.  30.07.2007  XII/51/07  Zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości (treść)
 32.  30.07.2007  XII/52/07  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM B (treść, załącznik nr3)
 33.  30.07.2007  XII/53/07  Procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (treść)
 34. 30.07.2007   XII/54/07  Zmian w budżecie miasta na 2007 rok (treść)
 35.  13.09.2007  XIII/55/07  Utworzenia na terenie miasta Kowary obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. (treść)
 36.  14.09.2007  XIV/56/07  Przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Kowary obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości (treść)

 37.

 14.09.2007

 XIV/57/07

 Powołania Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

 38.

 14.09.2007

 XIV/58/07

 Powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

 39.

 14.09.2007

 XIV/59/07

 Powołania Zespołu przedstawiającego Radzie Miejskiej opinie o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011(treść)

 40.

 14.09.2007

 XIV/60/07

 Nawiązania partnerstwa pomiędzy Miastem Kowary a Miastem Vrchlabi (treść)

 41.

 14.09.2007

 XIV/61/07

 Zmiany "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2007 r."(treść)

 42.

 14.09.2007

 XIV/62/07

 Wykonania prawa pierwokupu (treść)

 43.

 14.09.2007

 XIV/63/07

 Zmian w budżecie miasta na 2007 r. (treść)

 44.  19.09.2007  XV/64/07  Utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary" oraz  wyrażenia zgody na zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów Spółki (treść)
 45.  19.09.2007  XV/65/07  Powołania Miejskiej Komisji ds. Referendum (treść)
 46.  23.10.2007  XVI/66/07  Wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011 (treść)
 47.  23.10.2007  XVI/67/07  Wyboru ławnika do Sądu Okregowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2008-2011 (treść)
 48.  23.10.2007  XVI/68/07  Wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011 (treść)
 49.  23.10.2007  XVI/69/07  Wyboru ławnika do Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2008-2011 (treść)
 50.  23.10.2007 XVI/70/07 Zmiany uchwały nr VII/26/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (treść)
 51. 23.10.2007 XVI/71/07 Nawiązania partnerstwa pomiędzy Miastem Kowary a Gminą Mala Upa (treść)
 52.  23.10.2007 XVI/72/07  Nawiązania partnerstwa pomiędzy Miastem Kowary a Gminą Cerny Dul (treść)
 53.  23.10.2007 XVI/73/07  Określenia stawek podatku od nieruchomości (treść)
 54.  23.10.2007  XVI/74/07  Określenia stawek podatku od środków transportowych (treść)
 55.  23.10.2007  XVI/75/07  Udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości (treść)
 56.  23.10.2007  XVI/76/07

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część C (treść, załącznik1, załacznik2, załącznik3).

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (treść).

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (treść).

 57.  23.10.2007  XVI/77/07  Zmian w budżecie miasta na 2007 rok (treść)
 58.  19.11.2007  XVIII/78/07  Zatwierdzenia planu pracy Komisji Sportu, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej w Kowarach na 2007 rok (treść)
 59.  19.11.2007  XVIII/79/07  Ustalenia ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Kowary na 2008 rok (treść)
 60.  19.11.2007  XVIII/80/07  Rozpatrzenia skargi Pani Alicji Smyczyńskiej na działanie Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach (treść)
 61.  19.11.2007  XVIII/81/07  Opłaty od posiadania psów na terenie miasta Kowary (treść)
 62.  19.11.2007  XVIII/82/07  Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie masta Kowary (treść)
 63.  19.11.2007  XVIII/83/07  Zmian w budżecie miasta na 2007 rok (treść)
 64.  13.12.2007  XX/84/07  Powiadomienia Sekretarza Miasta Kowary o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (treść)
 65.

 13.12.2007

 XX/85/07  Powiadomienia Skarbnika Miasta Kowary o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (treść)
 66.  13.12.2007  XX/86//07  Przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary" (treść)
 67.  13.12.2007  XX/87/07  Zasadności funkcjonowania Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu (treść)
 68.  13.12.2007  XX/88/07  Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (treść)
 69.  13.12.2007  XX/89/07  Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr XV/64/07 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary" oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży udziałów Spółki (treść)
 70.  13.12.2007  XX/90/07  Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu (treść)
 71.  13.12.2007  XX/91/07  Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (treść)
 72.  13.12.2007  XX/92/07  Zmian w budżecie miasta na 2007 rok (treść)
 73.  13.12.2007  XX/93/07  Zmiany uchwały nr VIII/33/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie ustanowienia Tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Kowary" oraz ustalenia zasad jego przyznawania (treść)
 74.  28.12.2007  XXI/94/07  Przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach" na 2008 r. (treść)
 75.  28.12.2007  XXI/95/07  Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2008 r. " (treść)
 76.  28.12.2007  XXI/96/07  Programu Profilaktyki Chorób Wzroku pn. "Ratujmy wzrok dzieciom" (treść)
 77.  28.12.2007  XXI/97/07  Przyjęcia "Strategii Rozwoju Kowar na lata 2008 - 2015" (treść)
 78.  28.12.2007  XXI/98/07  Zmian w budżecie miasta na 2007 r. (treść)

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosowska Janina
(2007-02-13 12:07:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2009-11-06 08:17:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki