☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Piątek 02.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Skarbnik Miasta / Naczelnik Wydziału

Imię i nazwisko: Agata Młodawska
Telefon: 75 64 39 224
Telefon kom.: 519 121 066
E-mail: agata.mlodawska
Lokalizacja: pokój nr 16

Zakres obowiązków:

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Miasta i wykonuje zadania w zakresie realizacji gospodarki finansowej Miasta.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
   1) opracowywanie projektu budżetu Miasta, wieloletniej prognozy finansowej,  nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, sprawozdawczość finansowa w tym zakresie,
   2) prowadzenie gospodarki finansowej i księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych ,
   3) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta, w tym nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych otrzymanych z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi procedurami,
   4) dokonywanie kontrasygnaty oświadczeń woli powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
   5) nadzorowanie prawidłowości opracowywania projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących wykonywania budżetu Miasta oraz przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości oraz nadzorowanie ich realizacji,
   6) udzielanie upoważnień do dokonywania kontrasygnaty i powierzenia zastępstwa w zakresie realizacji zadań w czasie nieobecności Skarbnika,
   7) nadzór nad organizacją i przebiegiem prac związanych z prowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości,
   8) nadzór nad realizacją zadań w zakresie terminowego ustalania należności Miasta oraz ich wpływu do budżetu, a także dochodzenia i egzekucji zaległości w celu niedopuszczenia do przedawnienia tych należności,
   9) opracowywanie   projektów uchwał  dotyczących budżetu oraz podatków i opłat lokalnych,
   10) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podatków i opłat oraz postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z ordynacji podatkowej,
   11) podpisywanie tytułów wykonawczych  stosowanych w egzekucji należności pieniężnych w indywidualnych sprawach dot. podatków i opłat lokalnych,
   12) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w podległej komórce organizacyjnej,
   13) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej gminy,
   14) współpraca w zakresie kontroli i audytu,
3. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
4. Przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP  informacji publicznych w zakresie merytorycznym swojego stanowiska oraz odpowiedzialność za treść przekazywanych informacji.
5. Systematyczne wykonywanie przeglądów informacji zamieszczonych w BIP i na stronie Miasta , czuwanie nad ich aktualnością.
6. Skarbnik Miasta jest jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Finansowego oraz bezpośrednim przełożonym zatrudnionych w nim pracowników.
   Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-25 10:36:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2022-12-14 15:03:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 955310