Dokumenty zaimportowane:

Przedmiot zamówienia: konserwacja wnętrza Ratusza Miejskiego w Kowarach -klatki schodowej (numer GK-341/23/09) Przedmiot zamówienia: ubezpieczenie majatku i innych interesów Gminy Kowary wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (numer GK-341/1/10) Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac geodezyjnych: podziały i scalanie nieruchomości gruntowych (numer GG-341/1/10) Przedmiot zamówienia: ?Wycena nieruchomo?ci położonych w Kowarach przy ul. Karkonoskiej? (numer GG-341/2/10) Przedmiot zamówienia:Sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości na terenie gminy Kowary (numer GK-341/2/10) Przedmiot zamówienia:wykonanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Bema w Kowarach (numer GK-341/3/10) Przedmiot zamówienia:wykonanie dokumentacji technicznej na remont chodnika p[rzy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach (numer GK-341/4/10) Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach - II etap (numer GK-341/5/10) Przedmiot zamówienia: wykonanie projektu budowlan0-wykonawczego na remont chodników ul. Kowalaska i ul. Wiejska w Kowarach (numer GK-341/6/10) Przedmiot zamówienia: wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie mista Kowary (numer GK-341/7/10) Przedmiot zamówienia:Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary (numer GK-341/8/10) Przedmiot zamówienia: Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielonych na terenie miasta Kowary (numer GK-341/9/10) Przedmiot zamówienia:przebudow2a łącznika pomiędzy ul. Chopina, a ul. Św. Anny w Kowarach (numer GK-341/10/10) Przedmiot zamówienia:Przebudowa ulicy Mickiewicza w Kowarach (numer GK-341/11/10) Przedmiot zamówienia:organizacja 14 dniowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku lat 7 do 13 w osrodku wypoczynkowym zlokalizowanym nad morzem w granicach woj. zachodniopomorskiego "LATO 2010" (numer SO-341/1/10) Przedmiot zamówienia: przebudowa ulicy Klonowej wraz z budową miejsc parkingowych w Kowarach (numer GK-341/12/10) Przedmiot zamówienia: Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach (numer GK-341/14/10) Przedmiot zamówienia:Budowa jezdni i miejsc parkingowych przy ul. Brzozowej w Kowarach (numer GK-341/15/10) Przedmiot zamówienia: dostawa serwera wraz z oprogramowaniem (numer AG-341/5/10) Przedmiot zamówienia:Budowa parkingów przy u. Bema i ul. Topolowej w Kowarach (numer GK-341/16/10) Przedmiot zamówienia: Pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego na zadanie pn.Realizacja zadań z Programu Rewitalizacji Miasta Kowary- Zadanie I (numer BP-341/1/10) Przedmiot zamówienia: Pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego na zadanie pn. Realizacja zadań z Programu Rewitalizacji Miasta Kowary - Zadanie II (numer BP-341/2/10) Przedmiot zamówienia:Prace konserwacyjno- rekonstrukcyjne Sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Kowarach (numer GK-341/17/10) Przedmiot zamówienia: dostawa komputerów biurowych (numer AG-341/6/10) Przedmiot zamówienia:zaproszenie do składania ofert na realizację usługi w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Kowar (Podgorze, Wojków, Krzaczyna) do szkół specjalnych w Jeleneij Górze. Przewodywana grupa 5 osób (numer SO-341/2/10) Przedmiot zamówienia: zimowe utrzymanie dróg , placów , chodników i parkingów na terenie miasta Kowary (numer GK-341/18/10) Przedmiot zamówienia: Przebudowa zagospodarowania terenu, związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej w Centrum etap I obejmująca działki w rejonie ul. Pocztowej, Górniczej i 1 Maja w Kowarach (numer BP-341/19/10) Przedmiot zamówienia: wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Nod32 AV Business Edition (numer AG-341/7/10) Przedmiot zamówienia:Prowadzenie zajęć profilaktyczno - terapeutycznych w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnien w Kowarach (numer SO-341/3/10) Przedmiot zamówienia: prowadzenie zajęć profilaktyczno - terapeutycznych w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach (numer SO-271/1/11) Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Pzp, pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z przebudową wraz z rozbudową budynku administracyjno - mieszkalnego na potrzeby Centrum Integracji i Tradycji Miasta w Kowarach oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Kowary (numer BP-271/1/11) Przedmiot zamówienia:Sporzadzenie inwentaryzacji i operatow szacunkowych nieruchomości na terenie Gminy Kowary (numer GG-271/1/11) Przedmiot zamówienia: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej dot. projektu Rewitalizacji przestrzeni publicznej w Centrum ? etap I wraz z montażem (numer BP-271/1/11) Przedmiot zamówienia: Zapraszenie do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej dot. projektu Rewitalizacji przestrzeni publicznej w Centrum ? etap I wraz z montażem (numer BP-271/2/11) Przedmiot zamówienia: Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Wykonanie tablicy informacyjnej dot. projektu Rewitalizacji przestrzeni publicznej w Centrum - etap I wraz z montażem w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kowary" (numer BP-271/3/11) Przedmiot zamówienia:Budowa parkingów przy ul. Bema i ul. Topolowej wraz z przebudową chodnika prz ul. Bema (numer GK-271/2/11) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Parkowej w Kowarach - usuwanie skutów powodzi (numer GK-271/3/11) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Cichej w Kowarach - usuwanie skutków powodzi (numer GK-271/4/11) Przedmiot zamówienia: dotyczy pomocy dydaktycznych do realizacji projektu systemowego pn. "Plecak pełen możliwości" (numer BP-271/4/11) Przedmiot zamówienia: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Kowary (numer WF-271/1/11) Przedmiot zamówienia: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu systemowego pn. "Plecak pełen możliwości" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. (numer BP-271/5/11) Przedmiot zamówienia: dostawa tonerów i papieru ksero (numer AG-271/1/11) Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami Remont ulicy parkowej w Kowarach -usuwanie skutków powodzi ora zremont ulicy Cichej w Kowarach - usuwanie skutków powodzi (numer GK-271/5/11) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Górniczej w Kowarach - usuwanie skutków powodzi (numer GK.271.6.2011) Przedmiot zamówienia: Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielonych na terenie miasta Kowary (numer GK.271.7.2011) Przedmiot zamówienia: Wykonanie tablicy informacyjnej dot. projektu utworzenia Centrum Integracji i Tradycji Miasta wraz z montażem (numer BP.271.6.2011) Przedmiot zamówienia: Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary (numer GK.271.8.2011) Przedmiot zamówienia:zaproszenie do składania ofert na organizacje 14 dniowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży od lat 7 do 13 (numer SO.271.2.2011) Przedmiot zamówienia: Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie gminy Kowary (numer GG.271.6.2011) Przedmiot zamówienia: Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie gminy Kowary (numer GG.271.7.2011) Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Lipowej, ulicy Brzozowej z budową miejsc parkingowych i oświetlenia grogowego w Kowarach (numer GK.271.9.2011) Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika zawieszonego na potoku Jedlica przy ul. Kowlaskiej oraz budowa chodnika od ul. Wiejskiej wzdłuż całej drogi na Podgórze w Kowarach (numer GK.271.10.2011) Przedmiot zamówienia: Wykonanie i emisja telewizyjnego programu informacyjnego dot. projektu Rewitalizacji przestrzeni publicznej w Centrum - etap I w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kowary. (numer BP.271.7.2011) Przedmiot zamówienia: Wykonanie i emisja telewizyjnego programu informacyjnego dot. projektu Centrum Integracji i Tradycji Miasta w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kowary. (numer BP.271.8.2011) Przedmiot zamówienia: pełnienie ispektora nadzoru inwestorskiego przy pzrebudowie ul. Lipowej i ul .Brzozowej z budową miejscs parkingowych (numer GK.271.11.2011) Przedmiot zamówienia: Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza i ul. Górniczej w Kowarach (numer GK.271.12.2011) Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacjiprojektowej drogi dojazdowej do ul. Wiejskiej w Kowarach (numer GK.271.13.2011) Przedmiot zamówienia:Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obręb 1 Kowary (numer GK.271.11.2011) Przedmiot zamówienia: Sporzadzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie gminy Kowary (numer GG.271.8.2011) Przedmiot zamówienia:Budowa oświetlenia ul. Rejtana w Kowarach (numer GK.271.14.2011) Przedmiot zamówienia:Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ul Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach (numer GK.271.15.2011) Przedmiot zamówienia:Remont ulicy Podgórze w Kowarach - nawalne opady deszczu 2010 r (numer GK.271.16.2011) Przedmiot zamówienia:Zorganizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi o charakterze socjoterapeutycznym w świetlicy środowiskowej w Kowarach (numer SO.271.3.2011) Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka, a ul. 1-Maja w Kowarach (numer GK.271.17.2011) Przedmiot zamówienia:zaproszenie do składania ofert na realizację usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych z Kowar ( Podgórze, Wojków, Centrum, Krzaczyna) do szkół specjalnych w Jeleniej Górze. Przewidywana grupa 7 osob. (numer SO.271.4.2011) Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Reja wraz z budową miejsc parkingowych i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej (numer GK.271.18.2011) Przedmiot zamówienia: Remont kanalizacji deszczowej ul. Pocztowej w Kowarach (numer GK.271.19.2011) Przedmiot zamówienia: przebudowa ulicy Reja wraz z budową miejsc parkingowych i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej (numer GK.271.20.2011) Przedmiot zamówienia: Wycinka 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary. (numer GK.271.21.2011) Przedmiot zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Gminy Kowary oraz jej jednostek organizacyjnych. (numer WF.271.2.2011) Przedmiot zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert na: PROJEKT, WYKONANIE I DOSTAWĘ MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH Z NADRUKIEM. (numer BP.271.11.2011) Przedmiot zamówienia: Wycinka 23 sztuk drzew i pielęgnacja 21 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary. (numer GK.271.22.2011) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów na terenie Gminy Kowary (numer GK.271.23.2011) Przedmiot zamówienia: Wykonanie tablicy pamiątkowej dot. projektu Rewitalizacji przestrzeni publicznej w Centrum - etap I wraz z montażem (numer BP.271.12.2011) Przedmiot zamówienia: Rewaloryzacja drzewostanu w Parku Miejskim w Kowarach według opracowanej opinii dendrologicznej obejmującej działki: 35/17, 444, 600 obręb-1 (numer BP.271.13.2011) Przedmiot zamówienia:Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu położonego przy ul. Wiejskiej w Kowarach (numer GK.271.2.2012) Przedmiot zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert na pomoce dydaktyczne do realizacji projektu systemowego pn. "Plecak pełen możliwości" (numer BP.271.4.2012) Przedmiot zamówienia: Oznakowanie ścieżki edukacyjnej "Szlak Tradycji Górniczych" (numer BP.271.5.2012) Przedmiot zamówienia: Wykonanie mapy "Szlaku Tradycji Górniczych" (numer BP.271.6.2012) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Polnej w Kowarach w km 0+383- 0+876- powódź 2010 r (numer GK.271.3.2012) Przedmiot zamówienia:wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary (numer GK.271.4.2012) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Kopernika w Kowarach w km 0+319- 0+633 - powódź 2010 r (numer GK.271.5.2012) Przedmiot zamówienia: Wykonanie tablicy pamiątkowej dot. projektu Centrum Integracji i Tradycji Miasta wraz z montażem w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kowary (numer BP.271.7.2012) Przedmiot zamówienia: Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielonych na terenie miasta Kowary (numer GK.271.7.2012) Przedmiot zamówienia: Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Parkowej w Kowarach (numer BP.271.8.2012) Przedmiot zamówienia: usługa konferansjerska w trakcie imprezy pn. "Dzień Matki i Dziecka" (numer BP.271.9.2012) Przedmiot zamówienia: Obsługa techniczna imprezy pn. "Dzień Matki i Dziecka" (numer BP.271.10.2012) Przedmiot zamówienia: Usługa ochroniarska w trakcie imprezy pod nazwą "Dzień Matki i Dziecka" (numer BP.271.11.2012) Przedmiot zamówienia: Usługa cateringowa w trakcie imprezy pod nazwą "Dzień Matki i Dziecka" (numer BP.271.12.2012) Przedmiot zamówienia: Uusługa bieżącego tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski w trakcie imprezy pn. "Dzień Matki i Dziecka" (numer BP.271.13.2012) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Wojska Polskiego w Kowarach w km 0+000- 0+161 (numer GK.271.12.2012) Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa 100 sztuk koszulek z nadrukiem dla uczestników imprezy pn. "Dzień Matki i Dziecka" (numer BP.271.14.2012) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Wojska Polskiego w Kowarach w km 0+000- 0+161 (numer GK.271.12.2012) Przedmiot zamówienia:Organizacja kolonii letnich w miejscowosciach nadmorskich na terenie Polski dla dzieci i młodzież yw wieku od 7 do 15 lat (numer SO.271.1.2012) Przedmiot zamówienia: dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół (numer SO.271.2.2012) Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę sceny przenośnej w ramach projektu pn."ZIELONE KARKONOSZE - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza Polsko-Czeskiego: Jilemnice, Karpacz, Kowary" (numer BP.271.20.2012) Przedmiot zamówienia: "Tłumaczenia pisemne załączonych tekstów na język czeski, język angielski i język niemiecki." (numer BP.271.22.2012) Przedmiot zamówienia: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w celu utworzenia skansenu górnictwa kowarskiego na działce nr 397/83 przy ul.Henryka Sienkiewicza (numer BP.271.21.2012) Przedmiot zamówienia: Projekt, skład i druk folderu oraz mapy planszy (numer BP.271.23.2012) Przedmiot zamówienia: Remont i udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kowary w km 0+000- 1+900 (numer GK.271.19.2012) Przedmiot zamówienia:udrożnienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych 4 km i przepustów 9 szt (numer GK.271.20.2012) Przedmiot zamówienia: prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu systemowego pn. "Plecak pełen możliwości" (numer BP.271.25.2012) Przedmiot zamówienia: Oznakowanie ścieżki przyrodniczej "Zielone Karkonosze", wykonanie tabliczek na drzewa, wykonanie piktogramów do gry przyrodniczej "Zagraj w Zielone Karkonosze" (numer BP.271.29.2012) Przedmiot zamówienia: udrożnienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych 4 km i przepustów 9 szt ( w ciągach rowów melioracyjnych) (numer GK.271.21.2012) Przedmiot zamówienia: Projekt, skład i druk publikacji prezentującej na historycznych mapach, szkicach i obrazach tradycje Kowar (numer BP.271.31.2012) Przedmiot zamówienia: wykonanie 500 szt. plecaków promocyjnych i 5000 szt. toreb bawełnianych (numer BP.271.32.2012) Przedmiot zamówienia: projekt, skład i druk mapy-folderu "KOWARY - 5 wieków tradycji kowarskich" (numer BP.271.35.2012) Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa gablot ekspozycyjnych na potrzeby wystawy"5 wieków tradycji Kowar" (numer BP.271.36.2012) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Kowary (numer GK.271.24.2012) Przedmiot zamówienia: projekt, skład i druk mapy "KOWARY w Królestwie Ducha Gór" (numer BP.271.34.2012) Przedmiot zamówienia: zamówienie aktualizacji systemu antywirusowego (numer AG.271.6.2012) Przedmiot zamówienia: obsługa techniczna imprezy pn. "Najazd Świętych Mikołajów na Kowary" w dniu 16.12.2012 (numer BP.271.39.2012) Przedmiot zamówienia: Przewóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół. (numer SO.271.4.2012) Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kowary wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (numer GG.271.11.2012) Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kowary wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (numer ZP/1/2013) Przedmiot zamówienia: Wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul.Jagiellończyka a ul.1 Maja w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności romskiej". (numer ZP/6/2013) Przedmiot zamówienia: dwa serwery, Windows Server 2012, licencje CAL (numer ZP/8/2013) Przedmiot zamówienia: dostawa wraz z instalacją systemu telefonii VoIP oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych (numer ZP/13/2013) Przedmiot zamówienia: Remont mostu przy ulicy Gielniaka (numer ZP/11/2013) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Bukowej w Kowarach w km 0+000- 0+230 (numer ZP/12/2013) Przedmiot zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia " Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach" (numer ZP/7/2013) Przedmiot zamówienia: dostarczenie 10 szt paneli tworzących modułową ścianę wystawienniczą (numer ZP/22/2013) Przedmiot zamówienia: pełnienie czynności inspektora finansowego na zadaniu pn: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach ( nie publikować w BIP) (numer ZP/18/2013) Przedmiot zamówienia: Wykonanie bieżącej konserwacjinawierzchni dróg, ulic, chodnikó, placów i parkingó na terenie miasta Kowary (numer ZP/16/2013) Przedmiot zamówienia: Utrzymanie i eksploatacja cmentarzy na terenie miasta Kowary (numer ZP/19/2013) Przedmiot zamówienia: Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielonych na terenie miasta Kowary (numer ZP/20/2013) Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski na zadaniu pn: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia Centru (numer ZP/21/2013) Przedmiot zamówienia: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych połóżonych na terenie Gminy Kowary (numer ZP/24/2013) Przedmiot zamówienia: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. (numer ZP/25/2013) Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. "Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach" (numer ZP/28/2013) Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego (numer ZP/36/2013) Przedmiot zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i orzeczenia o stanie technicznym budynku dawnego dworca PKP położonego w Kowarach przy ul. Dworcowej. (numer ZP/35/2013) Przedmiot zamówienia: wykonanie naklejek wraz z dostawą (numer ZP/29/2013) Przedmiot zamówienia: wykonanie wraz z dostawą pinów (znaczków metalowych) w ilości 500 szt. (numer ZP/30/2013) Przedmiot zamówienia: wykonanie 500 szt. długopisów z nadrukiem wraz z dostawą (numer ZP/31/2013) Przedmiot zamówienia: obsługę sanitarną imprezy plenerowej wraz z wynajęciem płotków zabezpieczających (numer ZP/32/2013) Przedmiot zamówienia: wynajem, montaż i demontaż sceny wraz z zadaszeniem, oświetleniem i nagłośnieniem oraz obsługą techniczną imprezy np. "Dni Kowar 2013" (numer ZP/34/2013) Przedmiot zamówienia: Przebudowa mostu drogowego przy ul. Wiejskiej w Kowarach (numer ZP/27/2013) Przedmiot zamówienia: ochrona w trakcie dwudniowej imprezy pn. "Dni Kowar 2013". (numer ZP/33/2013) Przedmiot zamówienia: zaproszenie do złożenia ofert na usługę w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów uzależnien od alkoholu, narkotyków i przemocy dla Gminy Miejskiej Kowary. (numer ZP/42/2013) Przedmiot zamówienia: zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów uzaleznień od alkoholu, narkotyków i przemocy dla Gminy Miejskiej w Kowarach. (numer ZP/37/2013) Przedmiot zamówienia: Druk książki pn. "Kowary - zarys dziejów" (numer ZP/43/2013) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie drój placów, chodnikó i parkingów na terenie miasta Kowary (numer ZP/46/2013) Przedmiot zamówienia: Dostawa tonerów i papieru ksero 2014 (numer ZP/1/2014) Przedmiot zamówienia: Opracowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach. (numer ZP/2/2014) Przedmiot zamówienia: Wykonanie składu, druk i dostawa ulotek i plakatów promujących projekt pn. "Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach". (numer ZP/3/2014) Przedmiot zamówienia: "Nagranie, montaż i emisja programu telewizyjnego w ramach promocji projektu pn. "Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach". (numer ZP/4/2014) Przedmiot zamówienia: "Nagranie, montaż i emisja programu radiowego w ramach promocji projektu pn. "Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach" (numer ZP/5/2014) Przedmiot zamówienia: dostawa 16 komputerów (numer ZP/7/2014) Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej skansenu górnictwa kowarskiego na działce 397/83 (numer ZP/8/2014) Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej skansenu górnictwa kowarskiego na działce nr 39/83 (numer ZP/11/2014) Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli w ramach projektu Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach (numer ZP/12/2014) Przedmiot zamówienia: budowa trybun wraz z komunikacją na stadionie miejskim w Kowarach (numer ZP/9/2014) Przedmiot zamówienia: dostawa wyposażenia w ramach projektu Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach (numer ZP/10/2014) Przedmiot zamówienia: Stworzenie i udostępnienie mobilnej aplikacji na urządzenia telefoniczne i podobne (tablety itp) z programem "Turystyczne trasy w Kowarach" w ramach projektu pn. "Promocja szlaków turystycznych na polsko-czeskim pograniczu". (numer ZP/19/2014) Przedmiot zamówienia: Wykonanie panoram atrakcji turystycznych na stronę www.kowary.pl oraz tablet w ramach projektu pn. "Promocja szlaków turystycznych na polsko-czeskim pograniczu". (numer ZP/20/2014) Przedmiot zamówienia: Projekt, skład i druk publikacji - broszury promocyjnej "Turystyczne trasy w Kowarach" opisującej atrakcje (obiekty i ich historię) na trasach wycieczki po Kowarach w dwóch wersjach językowych- polskiej i czeskiej, wielokolorowa w ramach projektu pn. "Promocja szlaków turystycznych na polsko-czeskim pograniczu" (numer ZP/21/2014) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Św. Anny w Kowarach w km 1+000-1+314 ( intensywne opday deszczu lipiec 2012 r) (numer ZP/13/2014) Przedmiot zamówienia: budowa trybun wraz komunikacją na stadionie miejskim w Kowarach (numer ZP/16/2014) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Kościuszki w km odcinek I 0+441-0+757- 316 mb dz. nr 161/1 odcinek II 0+859-0979- 114 m dz. nr 161/1 ( intenstwne opady deszczu lipiec 2013 r) (numer ZP/14/2014) Przedmiot zamówienia: Wykonanie foto-puzzli, pieczątek oraz kubków promocyjnych z nadrukiem (numer ZP/23/2014) Przedmiot zamówienia: Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielonych na terenie miasta Kowary (numer ZP/22/2014) Przedmiot zamówienia: Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary (numer ZP/17/2014) Przedmiot zamówienia: "Wykonanie składu, przygotowanie do druku i druk przewodnika dla dzieci według koncepcji graficznej Zamawiającego" (numer ZP/26/2014) Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Szkolnej w Kowarach (numer ZP/18/2014) Przedmiot zamówienia: Budowa trybun wraz z komunikacją na stadionie miejskim w Kowarach (numer ZP/24/2014) Przedmiot zamówienia: projekt, skład i druk ulotki promocyjnej "Skansen górniczy w Kowarach i turystyczna trasa podziemna w kopalni Bohumir w Jivce" (numer ZP/27/2014) Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w kowarach (numer ZP/30/2014) Przedmiot zamówienia: Utrzymanie i eksploatacja cmentarzy na terenie miasta Kowary (numer ZP/31/2014) Przedmiot zamówienia: Naprawa uszkodzeń powstałych na budynku B oraz naprawa muru rzecznego wraz z zakupem i montażem słupa parkowego. (numer ZP/34/2014) Przedmiot zamówienia: Remont dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach (numer ZP/35/2014) Przedmiot zamówienia: Prowadzenie zajęć profilaktyczno - terapeutycznych w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzaleznien w Kowarach (numer ZP/49/2013) Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi w Kowarach (numer ZP/36/2014) Przedmiot zamówienia: Skansen górnictwa kowarskiego na działce nr 397/83 (numer ZP/37/2014) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Miejskiej Kowary. (numer ZP/45/2014) Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do jednostki Medycznej "Wysoka Łąka" w Kowarach (numer ZP/38/2014) Przedmiot zamówienia: przetarg na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej z zajeciami socjoterapeutycznymi w Kowarach (numer ZP/39/2014) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Źródlanej w Kowarach w km 0-192-0+322 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r) (numer ZP/40/2014) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Goździkowej w Kowarach w km 0+122-0+322 intensywne opady deszczu czerwiec 2013 (numer ZP/41/2014) Przedmiot zamówienia: Skansen górnictwa kowarskiego na działce nr 397/83 (numer ZP/43/2014) Przedmiot zamówienia: Przetarg na zorganizowanie i prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjotereutycznymi w Kowarach. (numer ZP/44/2014) Przedmiot zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary. (numer ZP/47/2014) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/49/2014) Przedmiot zamówienia: wznowienie licencji na system antywirusowy Eset Endpoint AV (numer ZP/51/2014) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary (numer ZP/50/2014) Przedmiot zamówienia: Dostawa tonerów i papieru ksero 2015 (numer ZP/3/2015) Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej " Wysoka Łąka" w Kowaarch (numer ZP/1/2015) Przedmiot zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary w roku 2015 (numer ZP/2/2015) Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Wolności w Kowarach (numer ZP/4/2015) Przedmiot zamówienia: Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary (numer ZP/7/2015) Przedmiot zamówienia: Wykonanie filmupromocyjnego (numer ZP/8/2015) Przedmiot zamówienia: Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszonego nad potokiem Jedlica o długości 202 m ( intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r) (numer ZP/6/2015) Przedmiot zamówienia: Produkcja materiału filmowego wraz z jego nagraniem na płyty DVD promującego nowe atrakcje turystyczne - trasę turystyczną w Kopalni Bohumir, Skansen górniczy w Kowarach oraz inne atrakcje turystyczne w Kowarach i regionie Jivecko-Zaclerskim o tematyce górniczej (numer ZP/10/2015) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Jasminowej w Kowarach w km 0+133-0+333 ( intenstwne opady deszczu czerwiec 2013) (numer ZP/5/2015) Przedmiot zamówienia: świadczenie usług polegajacych na bieżącym utrzymaniuobiektów zieleni miejskiej na terenie miasta Kowary (numer ZP/13/2015) Przedmiot zamówienia: Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników placów i parkingów na terenie miasta Kowary (numer ZP/9/2015) Przedmiot zamówienia: Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszonego nad potokiem Jedlica o długosci 202 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r) (numer ZP/12/2015) Przedmiot zamówienia: Bieżąca konserwacja i utrzymanie w sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Kowary (numer ZP/15/2015) Przedmiot zamówienia: Konserwacja oznakowania drogowego pionowego i poziomowego na terenie miasta Kowary (numer ZP/19/2015) Przedmiot zamówienia: Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicyn Nowej i Nadrzecznej w Kowarach (numer ZP/17/2015) Przedmiot zamówienia: wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kowary (numer ZP/18/2015) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg , placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary (numer ZP/21/2015) Przedmiot zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych połozonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary. (numer ZP/23/2015) Przedmiot zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych polozonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary. (numer ZP/24/2015) Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Jagielończyka, a ul. 1 Maja w Kowarach (numer ZP/4/2016) Przedmiot zamówienia: zapytanie ofertowe na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016-2023 (numer ZP/6/2016) Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Nadrzecznej,i ul. Nowej i ul. Głównej w Kowarach - II etap (I etap obejmuje odcinki drogi E-F, F-G, G-C) (numer ZP/5/2016) Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1 Maja w Kowarach (numer ZP/13/2016) Przedmiot zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary. (numer ZP/14/2016) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn: Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań i odpoczynku (numer ZP/15/2016) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn: "Utworzenie parku rekreacji rodzinnej" (numer ZP/16/2016) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn: Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań i odpoczynku (numer ZP/18/2016) Przedmiot zamówienia: "Remont ulicy Głównej w Kowarach w km odcinek I 0+000 - 0+385, odcinek II 0+523 - 1+062,50" (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.). (numer ZP/20/2016) Przedmiot zamówienia: Przebudowa nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka, a ul. 1 Maja w Kowarach. (numer ZP/17/2016) Przedmiot zamówienia: serwer i system Windows Server 2012 (numer ZP/22/2016) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary (numer ZP/23/2016) Przedmiot zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Gminy Kowary oraz jej jednostek organizacyjnych (numer ZP/24/2016) Przedmiot zamówienia: zimowe utrzymanie dróg, placów chodników i parkingów na terenie miasta Kowary (numer ZP/25/2016) Przedmiot zamówienia: Przebudowa ul. Nowej, Nadrzecznej i ul. Głównej w Kowarach -III etap (numer ZP/2/2017) Przedmiot zamówienia: Przebudowa rowów oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Anny w Kowarach. (numer ZP/4/2017) Przedmiot zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/6/2017) Przedmiot zamówienia: Konserwacja oznakowania drogowego pionowego i poziomowego miasta Kowary (numer ZP/13/2017) Przedmiot zamówienia: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania (numer ZP/17/2017) Przedmiot zamówienia: dostawa serwera (numer ZP/18/2017) Przedmiot zamówienia: zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta kowary (numer ZP/19/2017) Przedmiot zamówienia: zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary (numer ZP/20/2017) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary w sezonie 2017/2020 (numer ZP/21/2017) Przedmiot zamówienia: dostawa serwera NAS oraz oprogramowania do zabezpieczenia danych poprzez mechanizm kopii zapasowych (numer ZP/6/2018) Przedmiot zamówienia: Przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach w ramach zadania: Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach. NR WNIOSKU: RPDS.06.03.03-02-0003/17 (numer ZP/2/2018) Przedmiot zamówienia: "Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary". (numer ZP/5/2018) Przedmiot zamówienia: "Przebudowa ulic: Słonecznej, Bielarskiej, Matejki oraz przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych z budową miejsc postojowych przy ul. Matejki, Bielarskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej" - I etap (numer ZP/3/2018) Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary. (numer ZP/1/2018) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu obiektów zieleni miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/10/2018) Przedmiot zamówienia: Rewitalizacja Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3-6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych (numer ZP/9/2018) Przedmiot zamówienia: "REMONT ULICY MATEJKI W KOWARACH" (numer ZP/4/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji, klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 22 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spó (numer ZP/13/2018) Przedmiot zamówienia: ""Remont elewacji w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej - budynek ul. 1 Maja 24a w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działan (numer ZP/15/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej - budynek ul. 1 Maja 52 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działa (numer ZP/17/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji, wymiana pokrycia dachu, renowacja drzwi wejściowych - budynek ul. 1 Maja 7 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Dz (numer ZP/22/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont pokrycia dachu, wymiana drzwi, izolacja fundamentu od zaplecza - budynek ul. 1 Maja 8 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, D (numer ZP/25/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 20 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowan (numer ZP/21/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji budynku przy ul. 1 Maja 9 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszar (numer ZP/23/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji budynku przy ul. 1 Maja 73 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszar (numer ZP/24/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont dachu z wymianą pokrycia oraz remont elewacji z dociepleniem ściany północno-wschodniej w budynku przy ul. 1 Maja 57 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa (numer ZP/29/2018) Przedmiot zamówienia: Remont elewacji budynku przy ul. Pocztowej 5 w Kowarach w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszaró (numer ZP/18/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont dachu z wymianą pokrycia oraz remont elewacji z dociepleniem ściany północno-wschodniej - budynek ul. 1 Maja 33 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruk (numer ZP/20/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji budynku przy ul. 1 Maja 9 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszar (numer ZP/38/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont dachu z wymianą pokrycia oraz remont elewacji w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej przy ul. 1 Maja 55 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 In (numer ZP/28/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont dachu z wymianą pokrycia oraz remont elewacji w budynku mieszkalno-usługowym w zabudowie pierzejowej - budynek ul. 1 Maja 24 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 (numer ZP/14/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji w budynku mieszkalno-usługowym w zabudowie pierzejowej - budynek ul. 1 Maja 16 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej (numer ZP/19/2018) Przedmiot zamówienia: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią sprinterską i skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach (numer ZP/30/2018) Przedmiot zamówienia: " Remont elewacji budynek przy ul. 1 Maja 71 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: (numer ZP/11/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej - budynek ul. 1 Maja 30 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działa (numer ZP/16/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont ciągu pieszego pomiędzy Szkolną, a ul. Kawaleryjską w Kowarach" (numer ZP/31/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej przy ul. 1 Maja 3 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społec (numer ZP/27/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej - budynek ul. 1 Maja 52 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działa (numer ZP/33/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji, klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 22 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spój (numer ZP/34/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej - budynek ul. 1 Maja 24a w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działani (numer ZP/35/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 20 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowan (numer ZP/39/2018) Przedmiot zamówienia: " "Remont elewacji budynku przy ul. 1 Maja 73 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obsz (numer ZP/40/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont dachu z wymianą pokrycia oraz remont elewacji w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej przy ul. 1 Maja 55 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 (numer ZP/42/2018) Przedmiot zamówienia: Remont ciągu pieszego pomiędzy Szkolną, a ul. Kawaleryjską w Kowarach (numer ZP/45/2018) Przedmiot zamówienia: ""Wykonanie robót renowacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Górnicza 5 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, (numer ZP/12/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont pokrycia dachu, wymiana drzwi, izolacja fundamentu od zaplecza - budynek ul. 1 Maja 8 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, D (numer ZP/37/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji, wymiana pokrycia dachu, renowacja drzwi wejściowych - budynek ul. 1 Maja 7 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Dz (numer ZP/36/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji budynku przy ul. Pocztowej 5 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradow (numer ZP/32/2018) Przedmiot zamówienia: "Przeprowadzenie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami" (numer ZP/48/2018) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Szkolnej w Kowarach (numer ZP/43/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej - budynek ul. 1 Maja 24a w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działani (numer ZP/53/2018) Przedmiot zamówienia: Budowa boiska wielofunkcyjnego, wraz z bieżnią sprinterską i skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach (numer ZP/44/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont dachu z wymianą pokrycia oraz remont elewacji w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej przy ul. 1 Maja 55 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 In (numer ZP/51/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont dachu z wymianą pokrycia oraz remont elewacji z dociepleniem ściany północno-wschodniej w budynku przy ul. 1 Maja 57 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infra (numer ZP/52/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji budynku przy ul. Pocztowej 5 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegrad (numer ZP/55/2018) Przedmiot zamówienia: Modernizacja fragmentu rowerowo-pieszej-biegowej trasy turystycznej prowadzącej na leśną ścieżkę dydaktyczną "Jedlinki" (numer ZP/58/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont pokrycia dachu, wymiana drzwi, izolacja fundamentu od zaplecza - budynek ul. 1 Maja 8 w Kowarach" (numer ZP/63/2018) Przedmiot zamówienia: Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin (numer ZP/69/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji budynku przy ul. 1 Maja 9 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszar (numer ZP/64/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont elewacji budynku przy ul. 1 Maja 73 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszar (numer ZP/65/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 20 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowany (numer ZP/66/2018) Przedmiot zamówienia: Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/68/2018) Remont dachu z wymianą pokrycia w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej - Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne. w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, (numer ZP/72/2018) Przedmiot zamówienia: "Wykonywanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary w roku 2019". (numer ZP/67/2018) Przedmiot zamówienia: "Remont klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 20 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowan (numer ZP/71/2018) Przedmiot zamówienia: "Bieżąca konserwacja i utrzymanie w sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Kowary " (numer ZP/70/2018) Przedmiot zamówienia: "Świadczenie bieżącej pomocy prawnej na rzecz Gminy Miejskiej Kowary w roku 2019". (numer ZP/1/2019) "Świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Rady Miejskiej w Kowarach w roku 2019". (numer ZP/2/2019) Przedmiot zamówienia: Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 1 Maja 72 w Kowarach - Roboty budowlane i Prace termomodernizacyjne" w ramach projektu: "Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach." nr projektu  RPDS.06.03.03-02-0003/17  w ramach Reg (numer ZP/62/2018) Przedmiot zamówienia: "Wycinka 6 szt. drzew i pielęgnacja 28 szt. drzew z terenu Gminy Miejskiej Kowary". (numer ZP/9/2019) Przedmiot zamówienia: "Pomoc psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie" (numer ZP/5/2019) Przedmiot zamówienia: "Pomoc psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie" (numer ZP/8/2019) Przedmiot zamówienia: Świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Rady Miejskiej w Kowarach w roku 2019 (numer ZP/6/2019) Przedmiot zamówienia: zamówienie transportu w ramach projektu "Widziane obiektywem, przebyte szklakiem...." (numer ZP/12/2019) Przedmiot zamówienia: przetarg na wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia w ramach projektu "Widziane obiektywem, przebyte szlakiem...." (numer ZP/13/2019) Przedmiot zamówienia: Zmiana treści zapytania ofertowego (numer ZP/15/2019) Przedmiot zamówienia: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: Transport uczniów kowarskich szkół na zajęcia zorganizowane w ramach projektu "Widziane obiektywem, przebyte szlakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione". (numer ZP/17/2019) Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 1 Maja 72 w Kowarach - Roboty budowlane i Prace termomodernizacyjne" w ramach projektu: "Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach." nr projek (numer ZP/11/2019) Przedmiot zamówienia : Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację pomieszczeń mieszczących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Szkolnej 1 w Kowarach na "Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach" realizowanego w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO "SENIOR+" NA LATA 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+ (numer ZP/14/2019) Przedmiot zamówienia: Drugie zapytanie ofertowe na transport uczniów kowarskich szkół na zajęcia zorganizowane w ramach projektu "Widziane obiektywem, przebyte szlakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione" (numer ZP/18/2019) Przedmiot zamówienia: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę zakwaterowania i wyżywienia dla 45 uczniów szkół podstawowych i liceum oraz 10 opiekunów biorących udział w warsztatach fotograficznych zorganizowanych w ramach projektu "Widziane obiektywem, przebyte szklakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione" (numer ZP/19/2019) Przedmiot zamówienia: Przebudowa bieżni i odwodnienie bieżni oraz wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach - Roboty budowlane w ramach projektu: "Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach." Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02 (numer ZP/4/2019) Przedmiot zamówienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na transport uczniów Kowarskich szkół w ramach realizowanego projektu "Widziane obiektywem, przebyte szlakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione" (numer ZP/22/2019) Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych w Kowarach (numer ZP/7/2019) Przedmiot zamówienia: "Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary". (numer ZP/10/2019) Przedmiot zamówienia: "Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów i innych obiektów, zlokalizowanych na terenie miasta Kowary" (numer ZP/21/2019) Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary. (numer ZP/3/2019) Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów i innych obiektów, zlokalizowanych na terenie miasta Kowary (numer ZP/24/2019) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na poprawę bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych na ulicy 1-go Maja 72 i Alej Wolności w ramach realizacji programu - Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary. (numer ZP/27/2019) Przedmiot zamówienia: "Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów i innych obiektów, zlokalizowanych na terenie miasta Kowary" (numer ZP/26/2019) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na poprawę bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych na ulicy 1-go Maja 72 i Alej Wolności w ramach realizacji programu - Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary. (numer ZP/28/2019) Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Przebudowa bieżni i odwodnienie bieżni oraz wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach - Roboty budowlane w ramach projektu: "Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach." Nr umowy o dofinansowan (numer ZP/16/2019) Przedmiot zamówienia: Przebudowa bieżni i odwodnienie bieżni oraz wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach - Roboty budowlane w ramach projektu: "Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach." Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03- (numer ZP/20/2019) Przedmiot zamówienia: "Konserwacja oznakowania drogowego pionowego i poziomego miasta Kowar" (numer ZP/30/2019) Przedmiot zamówienia: Remont schodów zewnętrznych i barierek (numer ZP/29/2019) Przedmiot zamówienia: zaproszenie do składania ofert na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem Windows Server 2019 Standard PL, serwera NAS wraz z dyskami oraz oprogramowania Windows Server 2019 Standard PL wraz z licencjami dostępowymi. (numer ZP/31/2019) Przedmiot zamówienia: Konserwacja oznakowania drogowego pionowego i poziomego miasta Kowary (numer ZP/32/2019) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia wzdłuż ulicy Malinowej w Kowarach (numer ZP/33/2019) Przedmiot zamówienia: Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z możliwością przewozu mieszkańców Kowar i innych osób na tych liniach (numer ZP/39/2019) Przedmiot zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia wzdłuż ulicy Malinowej w Kowarach". (numer ZP/35/2019) Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych na ulicy 1-go Maja 72 i Alei Wolności w ramach realizacji projektu "Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary". Projekt "Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary" został dofinansowany w 2019 roku z rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zac (numer ZP/38/2019) Przedmiot zamówienia: ,,Konserwacja oznakowania drogowego pionowego i poziomego miasta Kowary" (numer ZP/34/2019) Przedmiot zamówienia: Przebudowa pomieszczeń mieszczących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Szkolnej 1 w Kowarach na "Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach" realizowanego w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO "SENIOR+" NA LATA 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+" (numer ZP/36/2019) Przedmiot zamówienia: Przewóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół i ośrodków w Jeleniej Górze. (numer ZP/43/2019) Przedmiot zamówienia: Budowa infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowego ulicy Malinowej w Kowarach. (numer ZP/47/2019) Przedmiot zamówienia: Dostawa gazu dla gminy i jednostek w 2020 roku (numer ZP/48/2019) Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kowary i jej jednostek organizacyjnych w 2020 roku (numer ZP/49/2019) Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary. (numer ZP/50/2019) Przedmiot zamówienia: Bieżąca konserwacja i utrzymanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Kowary (numer ZP/51/2019) Przedmiot zamówienia: "Pomoc psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie" (numer ZP/52/2019) Przedmiot zamówienia: "Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin" (numer ZP/53/2019) Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/1/2020) Przedmiot zamówienia: Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary (numer ZP/2/2020) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn: "Przebudowa ul. Bielarskiej w Kowarach" (numer ZP/4/2020) Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych i kładek będących w zasobie Gminy Miejskiej Kowary. (numer ZP/6/2020) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej pn: "Przebudowa ul. Władysława Grabskiego w Kowarach" (numer ZP/7/2020) Przedmiot zamówienia: Wykonanie ekspertyzy wytrzymałościowej dachów pod potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej. (numer ZP/10/2020) Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów i innych obiektów, zlokalizowanych na terenie miasta Kowary (numer ZP/8/2020) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary" (numer ZP/12/2020) Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów i innych obiektów, zlokalizowanych na terenie miasta Kowary (numer ZP/14/2020) Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Filie Biblioteki Miejskiej w lokalu nr 10 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 4 działka nr 298/1, wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych dz. nr 298/1 w ramach projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" nr PLSN.01.01.00-02-0129/18 realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksoni (numer ZP/15/2020) Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Wiejskiej w Kowarach (numer ZP/9/2020) Przedmiot zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej na zdanie pn: "Przebudowa ulicy Głównej w Kowarach". (numer ZP/16/2020) Przedmiot zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej pn: Budowa drogi do budynku nr 40 przy ul. Wiejskiej w Kowarach. (numer ZP/17/2020) Przedmiot zamówienia: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Filie Biblioteki Miejskiej w lokalu nr 10 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 4 działka nr 298/1, wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych dz. nr 298/1 w ramach projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" nr PLSN.01.01.00-02-0129/18 realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia (numer ZP/11/2020) Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej, parków, skwerów, rabat, placów i innych obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Kowary (numer ZP/18/2020) Przedmiot zamówienia: Wynajem i serwis 3 szt. toalet przenośnych. (numer ZP/20/2020) Przedmiot zamówienia: "Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów i innych obiektów, zlokalizowanych na terenie miasta Kowary" (numer ZP/19/2020) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn: "Budowę ciągu pieszego pomiędzy ul. Ludwika Waryńskiego, a Wichrową Równią" (numer ZP/23/2020) Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary. (numer ZP/5/2020) Przedmiot zamówienia: Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa , pt.: "Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza", wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. (numer ZP/21/2020) Przedmiot zamówienia: Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budowa kanalizacji deszczowej- etap II G-J przebudowa ul. Słonecznej odcinek od ul. Bielarskiej do garaży przy ul. Słonecznej. (numer ZP/22/2020) Przedmiot zamówienia: "Rewitalizacja asfaltowego boiska sportowego przy ul. Jana Matejki w Kowarach" (numer ZP/24/2020) Przedmiot zamówienia: Przewóz ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem do szkoły w Wojcieszowie - realizowane od 1 września 2020 roku (numer ZP/26/2020) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary w sezonie 2020/2022 (numer ZP/25/2020) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach (numer ZP/29/2020) Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/27/2020) Przedmiot zamówienia: "Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów oraz letnie utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów na terenie miasta Kowary". (numer ZP/30/2020) Przedmiot zamówienia: "Bieżąca konserwacja i utrzymanie w sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Kowary " (numer ZP/31/2020) Przedmiot zamówienia: "Przebudowa obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową a Placem Franciszkańskim w Kowarach" (numer ZP/1/2021) Przedmiot zamówienia: Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary w roku 2021". (numer ZP/3/2021) Przedmiot zamówienia: Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2036 (numer ZP/4/2021) Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Kowarach". (numer ZP/8/2021) Przedmiot zamówienia: "Oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kowary." (numer ZP/10/2021) Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Jeleniogórskiej dz. nr 148 i 145/3 obręb 0001 w Kowarach (numer ZP/6/2021) Przedmiot zamówienia: "Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Jeleniogórskiej dz. nr 148 i 145/3 obręb 0001 w Kowarach" (numer ZP/15/2021) Przedmiot zamówienia: dostawa licencji oprogramowania do monitorowania i nadzorowania sieci. (numer ZP/7/2021) Przedmiot zamówienia: "W zdrowym ciele zdrowy duch - siłownia napowietrzna przy boisku na ul. Jagiellońskiej" (numer ZP/9/2021) Przedmiot zamówienia: "W zdrowym ciele zdrowy duch - siłownia napowietrzna przy boisku na ul. Jagiellońskiej" (numer ZP/19/2021) Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników. Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej, Przebudowa parkingu przy ul. Karkonoskiej przy Parku (działka nr 665/3) w Kowarach , Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach. (numer ZP/14/2021) Przedmiot zamówienia: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Kowarach". (numer ZP/17/2021) Przedmiot zamówienia: "Naprawa uszkodzonej nawierzchni ulicy Sienkiewicza" - dojazd do Przedszkola Publicznego nr 1. (numer ZP/16/2021) Przedmiot zamówienia: Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary w roku 2021 (numer ZP/5/2021) Przedmiot zamówienia: Zielony skwer" przy ulicy Głównej w Kowarach - Krzaczyna. (numer ZP/21/2021) Przedmiot zamówienia: Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: "Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza", wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. (numer ZP/20/2021) Przedmiot zamówienia: Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary (numer ZP/22/2021) Przedmiot zamówienia: Naprawa uszkodzonej nawierzchni ulicy Sienkiewicza" - dojazd do Przedszkola Publicznego nr 1. (numer ZP/24/2021) Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Malinowej w Kowarach (numer ZP/25/2021) Przedmiot zamówienia: "Zielony skwer" przy ulicy Głównej w Kowarach - Krzaczyna. (numer ZP/23/2021) Przedmiot zamówienia: "W zdrowym ciele zdrowy duch - siłownia napowietrzna przy boisku na ul. Jagiellońskiej" (numer ZP/26/2021) Przedmiot zamówienia: Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: "Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. (numer ZP/27/2021) Przedmiot zamówienia: W zdrowym ciele zdrowy duch- siłownia napowietrzna przy boisku na ul. Jagiellońskiej. (numer ZP/29/2021) Przedmiot zamówienia: "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Malinowej w Kowarach". (numer ZP/31/2021) Przedmiot zamówienia: "Naprawa uszkodzonej nawierzchni ulicy Sienkiewicza" - dojazd do Przedszkola Publicznego nr 1. (numer ZP/30/2021) Przedmiot zamówienia: Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: "Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza", wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. (numer ZP/32/2021) Przedmiot zamówienia: wykonania przeglądów technicznych obiektów mostowych będących w zasobie Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/34/2021) Przedmiot zamówienia: "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Malinowej w Kowarach". (numer ZP/37/2021) Przedmiot zamówienia: Utwardzenie działki nr 101/14 obr. 0002 w Kowarach (dojazd do działek budowlanych przy ul. Sanatoryjnej) (numer ZP/35/2021) Przedmiot zamówienia: "W zdrowym ciele zdrowy duch - siłownia napowietrzna przy boisku na ul. Jagiellońskiej". (numer ZP/36/2021) Przedmiot zamówienia: Budowa infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowego ulicy Malinowej w Kowarach. (numer ZP/38/2021) Przedmiot zamówienia: "Naprawa uszkodzonej nawierzchni ulicy Sienkiewicza" - dojazd do Przedszkola Publicznego nr 1. (numer ZP/39/2021) Przedmiot zamówienia: "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Malinowej w Kowarach". (numer ZP/40/2021) Przedmiot zamówienia: "W zdrowym ciele zdrowy duch - siłownia napowietrzna przy boisku na ul. Jagiellońskiej". (numer ZP/41/2021) Przedmiot zamówienia: "W zdrowym ciele zdrowy duch - siłownia napowietrzna przy boisku na ul. Jagiellońskiej". (numer ZP/43/2021) Przedmiot zamówienia: " Wykonanie projektu i kosztorysu instalacji urządzeń do automatycznej kompensacji mocy biernej generowanej w obiektach i oświetleniu ulicznym Gminy Miejskiej Kowary " (numer ZP/42/2021) Przedmiot zamówienia: " Wykonanie projektu i kosztorysu instalacji urządzeń do automatycznej kompensacji mocy biernej generowanej w obiektach i oświetleniu ulicznym Gminy Miejskiej Kowary " (numer ZP/45/2021) Remont 2 kładek dla pieszych w Kowarach nad potokiem Jedlica przy ul. St. Staszica 14 i 16. Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: "Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza", wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa (numer ZP/44/2021) Przedmiot zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach" (numer ZP/46/2021) Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kowary i jej jednostek organizacyjnych (numer ZP/50/2021) Przedmiot zamówienia: "W zdrowym ciele zdrowy duch - siłownia napowietrzna przy boisku na ul. Jagiellońskiej". (numer ZP/47/2021) Przedmiot zamówienia: "Wycinka 22 szt. drzew i pielęgnacja 15 szt. drzew z terenu Gminy Miejskiej Kowary" (numer ZP/48/2021) Przedmiot zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach" (numer ZP/51/2021) Przedmiot zamówienia: "Remont ulicy Świerkowej w Kowarach droga nr 115847D działka nr 194 w km 1+289-1+389" (intensywne opady deszczu lipiec 2021 r.). (numer ZP/49/2021) Przedmiot zamówienia: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników.Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach polegająca na przebudowie ulicy Jagiellońskiej wraz z ciągami pieszymi oraz budowie miejsc postojowych. (numer ZP/11/2021) Przedmiot zamówienia: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników. "Przebudowa parkingu przy ul. Karkonoskiej przy Parku (działka nr 665/3) w Kowarach" (numer ZP/12/2021) Przedmiot zamówienia: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników. "Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej (Dz. Nr 314/6) w Kowarach". (numer ZP/13/2021) Przedmiot zamówienia: Remont łącznika pomiędzy ulicą Józefa Borusiaka a ulicą 1 Maja w Kowarach (numer ZP/18/2021) Przedmiot zamówienia: Bezpieczna droga do szkoły w centrum miasta oraz do atrakcji turystycznych Kowary - Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Stanisława Staszica a Wichrową Równią w Kowarach. (numer ZP/28/2021) Przedmiot zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach" (numer ZP/53/2021) Przedmiot zamówienia: "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla dworca kolejowego przy ul Dworcowej w Kowarach na zadanie pn: "Przystanek Kowary". (numer ZP/54/2021) Przedmiot zamówienia: "Stworzenie ścieżki edukacyjno-spacerowej przy Parku Rekreacji Rodzinnej" (numer ZP/60/2021) Przedmiot zamówienia: Przebudowa dwóch przejść dla pieszych na al. Wolności i ul. Władysława Jagiellończyka w Kowarach (numer ZP/55/2021) Przedmiot zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/56/2021) Przedmiot zamówienia: "Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa chodników przy Miejskim Ośrodku Kultury w ciągu ul. Górniczej w Kowarach" (numer ZP/59/2021) Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Stworzenie ścieżki edukacyjno-spacerowej przy Parku Rekreacji Rodzinnej" (numer ZP/63/2021) Przedmiot zamówienia: Przewóz uczniów do placówek oświatowych (numer ZP/65/2021) Przedmiot zamówienia: "Budowa 4 bezpiecznych przejść dla pieszych w Kowarach" (numer ZP/64/2021) Przedmiot zamówienia: Pomoc psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie (numer ZP/1/2022) Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Stworzenie ścieżki edukacyjno-spacerowej przy Parku Rekreacji Rodzinnej" (numer ZP/67/2021) Przedmiot zamówienia: " Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary w roku 2022." (numer ZP/2/2022) Przedmiot zamówienia: " Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Miejskiej Kowary w 2022 r." (numer ZP/3/2022) Przedmiot zamówienia: "Stworzenie ścieżki edukacyjno-spacerowej przy Parku Rekreacji Rodzinnej" (numer ZP/5/2022) Przedmiot zamówienia: Utwardzenie terenu i wjazdu oraz dostawa i montaż rolet oraz położenie pytek antypoślizgowych na tarasie Centrum Wiedzy o Browarnictwie - Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kowarach . (numer ZP/8/2022) Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary" (numer ZP/66/2021) Przedmiot zamówienia: Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary w roku 2022 (numer ZP/4/2022) Przedmiot zamówienia: "Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Miejskiej Kowary w 2022 r." (numer ZP/6/2022) Przedmiot zamówienia: "Wycinka 4 szt. drzew i pielęgnacja 35 szt. drzew z terenu Gminy Miejskiej Kowary" (numer ZP/7/2022) Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów oraz letnie utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów na terenie miasta Kowary (numer ZP/9/2022) Przedmiot zamówienia: "Stworzenie ścieżki edukacyjno-spacerowej przy Parku Rekreacji Rodzinnej" (numer ZP/12/2022) Przedmiot zamówienia: Zarządzanie projektem pt.: "Zielono-niebieskie Kowary" (numer ZP/13/2022) Przedmiot zamówienia: Remont 4 kładek dla pieszych w Kowarach - dotyczy Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002786 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa - Nysa, pt.: "Poprzez Mostek Miast Partnerskich i Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. (numer ZP/10/2022) Przedmiot zamówienia: "Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów oraz letnie utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów na terenie miasta Kowary". (numer ZP/14/2022) Przedmiot zamówienia: Remont 2 kładek dla pieszych w Kowarach - dotyczy Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003044 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: "Poprzez Wenecję Karkonoszy do Przełomu Piszczaka", wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. (numer ZP/11/2022) Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu TIK, oprogramowania specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych i materiałów dla potrzeb projektu "Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary" (numer ZP/16/2022) Przedmiot zamówienia: Przystanek Kowary - przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalność kulturalno-turystyczno-usługową. Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (numer ZP/17/2022) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Przystanek Kowary - Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z okolicą byłego dworca PKP i całą infrastrukturą, m. in. chodniki, parkingi, parkingi dla rowerów, chodniki i miejsca dojazdowe i wymiana nawierzchni w okolicy byłego dworca PKP w Kowarach. (numer ZP/19/2022) Przedmiot zamówienia: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Adama Mickiewicza (numer ZP/18/2022) Przedmiot zamówienia: Pomoc psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie (numer ZP/22/2022) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Przystanek Kowary - Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z okolicą byłego dworca PKP i całą infrastrukturą, m. in. chodniki, parkingi, parkingi dla rowerów, chodniki i miejsca dojazdowe i wymiana nawierzchni w okolicy byłego dworca PKP w Kowarach. (numer ZP/21/2022) Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Pzp, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" pod nazwą: Przystanek Kowary - przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalność kulturalno-turystyczno-usługową. Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (numer ZP/24/2022) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Stworzenie arboretum i miejsca pamięci o historii kompleksu ewangelickiego przy ul. Stanisława Staszica. (numer ZP/26/2022) Przedmiot zamówienia: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum D.2" (numer ZP/27/2022) Przedmiot zamówienia: Oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kowary (numer ZP/28/2022) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Stworzenie arboretum i miejsca pamięci o historii kompleksu ewangelickiego przy ul. Stanisława Staszica. (numer ZP/30/2022) Przedmiot zamówienia: wykonanie elementów ozdobnych wraz z ich zamontowaniem na wyremontowanych 6 kładkach pieszych, znajdujących się nad rzeką Jedlicą w Kowarach w ramach projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" nr PLSN.01.01.00-02-0129/18 realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (numer ZP/33/2022) Przedmiot zamówienia: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum D.2". (numer ZP/34/2022) Przedmiot zamówienia: Budowa dwóch bezpiecznych przejść oraz parkingu dla NSP i chodnika w Centrum Kowar (numer ZP/32/2022) Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż elementów ozdobnych na wyremontowanych 6 kładkach pieszych, znajdujących się nad rzeka Jedlicą w Kowarach w ramach projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" nr PLSN.01.01.00-02-0129/18 realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (numer ZP/36/2022) Przedmiot zamówienia: Instalacja łączy internetowych w ramach realizacji projektu "Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa - "Cyfrowa Gmina" (numer ZP/29/2022) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Stworzenie arboretum i miejsca pamięci o historii kompleksu ewangelickiego przy ul. Stanisława Staszica (numer ZP/35/2022) Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary w ramach projektu pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach naboru nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 (numer ZP/25/2022) Przedmiot zamówienia: Wykonanie portalu internetowego o zaawansowanych funkcjonalnościach - strony internetowej projektu i Utworzenie projektowego profilu na FB i innych portalach społecznościowych: Instagram i Twitter w ramach projektu, pt.: "Zielono-niebieskie Kowary", który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" - Łagodzenie Zmian Klimatu i adaptacja do ich skutków. (numer ZP/38/2022) Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Pzp, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" pod nazwą: Przystanek Kowary - przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalność kulturalno-turystyczno-usługową. Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (numer ZP/31/2022) Przedmiot zamówienia: Budowa dwóch bezpiecznych przejść oraz parkingu dla NSP i chodnika w Centrum Kowar (numer ZP/37/2022) Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Stworzenie arboretum i miejsca pamięci o historii kompleksu ewangelickiego przy ul. Stanisława Staszica (numer ZP/40/2022) Przedmiot zamówienia: Zarządzanie projektem, pt.: "Zielono-niebieskie Kowary" (numer ZP/39/2022) Przedmiot zamówienia: Instalacja łączy internetowych oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu "Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa - "Cyfrowa Gmina" (numer ZP/41/2022) Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: Remont przepływowego zbiornika retencyjnego "Kowary" na potoku Bystra w Kowarach w celu zwiększenia jego retencji i bioretencji. (numer ZP/44/2022) Przedmiot zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna C (numer ZP/46/2022) Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zdaniu pn: Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary w ramach projektu pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii. (numer ZP/52/2022) Przedmiot zamówienia: Wykonanie portalu internetowego o zaawansowanych funkcjonalnościach - strony internetowej projektu i Utworzenie projektowego profilu na FB i innych portalach społecznościowych: Instagram i Twitter w ramach projektu, pt.: "Zielono-niebieskie Kowary", który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" - Łagodzenie Zmian Klimatu i adaptacja do ich skutków (numer ZP/43/2022) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Izerskiej w Kowarach (numer ZP/47/2022) Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Głównej w Kowarach (numer ZP/48/2022) Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zdaniu pn: Przystanek Kowary - przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalność kulturalno-turystyczno-usługową. Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej. (numer ZP/49/2022) Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: Remont przepływowego zbiornika retencyjnego "Kowary" na potoku Bystra w Kowarach w celu zwiększenia jego retencji i bioretencji. (numer ZP/51/2022) Przedmiot zamówienia: Remont przepływowego zbiornika retencyjnego "Kowary" na potoku Bystra w Kowarach w celu zwiększenia jego retencji i bioretencji (numer ZP/42/2022) Przedmiot zamówienia: Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach - I etap Zadanie współfinansowane ze środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (numer ZP/53/2022) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Izerskiej w Kowarach (numer ZP/55/2022) Przedmiot zamówienia: Prace konserwatorskie wraz ze stworzeniem sgraffito w przejściu budynku przy 1 Maja 24 w Kowarach (numer ZP/50/2022) Przedmiot zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna C (numer ZP/59/2022) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Kowary w sezonie 2022/2023 (numer ZP/61/2022) Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach - I etap - Część I zamówienia: Przebudowa obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową, a pl. Franciszkańskim w Kowarach (numer ZP/60/2022) Przedmiot zamówienia: Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach, dot. budowy przyłącza energetycznego zasilającego miejsce pamięci wraz z iluminacją obelisku - I etap (numer ZP/62/2022) Przedmiot zamówienia: Odsklepienie powierzchni nieprzepuszczalnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Matejki" - III etap (numer ZP/56/2022) Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych na zadaniu pn.: "Odsklepienie powierzchni nieprzepuszczalnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Matejki" - III etap". (numer ZP/57/2022) Przedmiot zamówienia: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, systemu zbierania logów, urządzeń zapory UTM z wdrożeniem, usług szkoleniowych, systemów serwerowych, serwerów oraz wyposażenia sieciowego w ramach realizacji projektu "Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa - "Cyfrowa Gmina" (numer ZP/58/2022) Przedmiot zamówienia: Odsklepienie powierzchni nieprzepuszczalnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Matejki" - III etap (numer ZP/66/2022) Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach - I etap- Część I zamówienia: Przebudowa obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową, a pl. Franciszkańskim w Kowarach (numer ZP/68/2022) Przedmiot zamówienia: Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach - I etap Zadanie współfinansowane ze środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (numer ZP/70/2022) Przedmiot zamówienia: "Dostawa systemów serwerowych, serwerów oraz wyposażenia sieciowego" w ramach realizacji projektu "Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa -"Cyfrowa Gmina" (numer ZP/72/2022) Przedmiot zamówienia: Rewitalizacja terenów zieleni w ramach projektu "Zielono-niebieskie Kowary" z podziałem na dwie części: Część 1: "Rewitalizacja terenów zieleni przy Stowarzyszeniu Miłośników Kowar przy ul. Górniczej w Kowarach" Część 2: " Rewitalizacja terenów zieleni przy Przedszkolu Publicznym nr 1 przy ul. Henryka Sienkiewicza, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Stanisława Staszica oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Szkolnej w Kowarach" (numer ZP/65/2022) Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych na zadaniu pn.: "Odsklepienie powierzchni nieprzepuszczalnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Matejki" - III etap" (numer ZP/67/2022) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Kowary w sezonie 2022/2023 (numer ZP/75/2022) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Izerskiej w Kowarach (numer ZP/69/2022) Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Głównej w Kowarach (numer ZP/71/2022) Przedmiot zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Podgórze Wschodnie 1 (numer ZP/76/2022) Przedmiot zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C.1 (numer ZP/77/2022) Przedmiot zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków 2 (numer ZP/78/2022) Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu i kosztorysu instalacji urządzeń do automatycznej kompensacji mocy biernej generowanej w obiektach i oświetleniu ulicznym Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/79/2022) Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach - I etap- Część I zamówienia: Przebudowa obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową, a pl. Franciszkańskim w Kowarach (numer ZP/80/2022) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Kowary w sezonie 2022/2023 (numer ZP/83/2022) Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach - I etap - Część I zamówienia: Przebudowa placów i miejsc postojowych oraz łączników pomiędzy ulicą Ogrodową, a 1 Maja przy Promenadzie Gielniaka wzdłuż rzeki Jedlicy w Kowarach (numer ZP/84/2022) Przedmiot zamówienia: Wykonanie iluminacji budynków na Kowarskiej Starówce, tj.: - Ratusza z Salą Rajców, - budynku B Urzędu Miejskiego z Salami Tradycji Miasta, - Domu Tradycji Miasta w ramach projektu pt. Polsko-niemieckie Tradycje Piwowarskie (numer ZP/81/2022) Przedmiot zamówienia: Wycinka 35 szt. drzew i pielęgnacja 39 szt. drzew z terenu Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/85/2022) Przedmiot zamówienia: Wykonanie iluminacji budynków na Kowarskiej Starówce, tj.: - Ratusza z Salą Rajców, - budynku B Urzędu Miejskiego z Salami Tradycji Miasta, - Domu Tradycji Miasta w ramach projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" (numer ZP/87/2022) Przedmiot zamówienia: Wykonanie iluminacji budynków na Kowarskiej Starówce, tj.: - Ratusza z Salą Rajców, - budynku B Urzędu Miejskiego z Salami Tradycji Miasta, - Domu Tradycji Miasta w ramach projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" (numer ZP/89/2022) Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji urządzeń do automatycznej kompensacji mocy biernej generowanej w oświetleniu ulicznym Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/88/2022) Przedmiot zamówienia: Działania edukacyjno-informacyjne w projekcie "Zielono-niebieskie Kowary" obejmujące produkcję i emisję filmu edukacyjnego i reportaży w telewizji regionalnej oraz produkcję i emisję programów radiowych pt.: "Porozmawiajmy o klimacie w Kowarach" (numer ZP/86/2022) Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa zbiorników na wodę deszczową (numer ZP/90/2022) Przedmiot zamówienia: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum B.1" (numer ZP/95/2022) Przedmiot zamówienia: Działania edukacyjno-informacyjne w projekcie "Zielono-niebieskie Kowary" obejmujące produkcję i emisję programów radiowych pt.: "Porozmawiajmy o klimacie w Kowarach" (numer ZP/98/2022) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Izerskiej w Kowarach (numer ZP/2/2023) Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż ogrodów deszczowych (numer ZP/1/2023) Przedmiot zamówienia: "Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów oraz letnie utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów na terenie miasta Kowary" (numer ZP/4/2023) Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie, montażu 15 tablic informacyjnych dwustronnych, wykonanych zgodnie z wytycznymi Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i zgodnie z Podręcznikiem "Komunikacja i identyfikacja wizualna Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014-2021"  oraz zgodnie z polskimi przepisami prawa w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych fu (numer ZP/3/2023) Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/5/2023) Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie, montażu 15 tablic informacyjnych dwustronnych, wykonanych zgodnie z wytycznymi Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i zgodnie z Podręcznikiem "Komunikacja i identyfikacja wizualna Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014-2021"  oraz zgodnie z polskimi przepisami prawa w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych fu (numer ZP/8/2023) Przedmiot zamówienia: Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary w roku 2023 (numer ZP/12/2023) Przedmiot zamówienia: "Dostawa systemów serwerowych, serwerów oraz wyposażenia sieciowego" w ramach realizacji projektu "Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa -"Cyfrowa Gmina" (numer ZP/14/2023) Przedmiot zamówienia: Systemy wodne - montaż fontanny w Parku rekreacji rodzinnej przy ul. Karkonoskiej w Kowarach oraz remont fontanny przy Urzędzie Miasta (numer ZP/7/2023) Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Zadanie współfinansowane ze środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (numer ZP/15/2023) Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Dworcowej w Kowarach" (numer ZP/9/2023) Przedmiot zamówienia: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kowalskiej w Kowarach. (numer ZP/10/2023) Przedmiot zamówienia: Działania edukacyjno-informacyjne w projekcie "Zielono-niebieskie Kowary" obejmujące przeprowadzenie warsztatów, imprez, festiwali, konkursów, szkoleń, seminariów i konferencji dla mieszkańców Miasta Kowary (numer ZP/11/2023) Przedmiot zamówienia: "Dostawa systemów serwerowych, serwerów oraz wyposażenia sieciowego" w ramach realizacji projektu "Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa - "Cyfrowa Gmina" (numer ZP/19/2023) Przedmiot zamówienia: "Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń oraz mebli biurowych" w ramach kosztów pośrednich projektu "Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary" (numer ZP/20/2023) Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie i montażu 2 sztuk zielonych przystanków w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" (numer ZP/18/2023) Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kowalskiej w Kowarach. (numer ZP/17/2023) Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie i montażu 2 sztuk zielonych przystanków w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" (numer ZP/22/2023) Przedmiot zamówienia: Nasadzenia w Kowarach w ramach Projektu pn.: "Zielono-niebieskie Kowary" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (numer ZP/27/2023) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: "Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary - budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyny". (numer ZP/29/2023) Przedmiot zamówienia: "Dostawa urządzeń oraz mebli biurowych" w ramach kosztów pośrednich projektu "Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary" (numer ZP/26/2023) Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie i montażu 2 sztuk zielonych przystanków w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" (numer ZP/30/2023) Przedmiot zamówienia: Odsklepienie powierzchni nieprzepuszczalnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Matejki" - III etap (numer ZP/31/2023) Przedmiot zamówienia: Nasadzenia w Kowarach w ramach Projektu pn.: "Zielono-niebieskie Kowary" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (numer ZP/32/2023) Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: "Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary - budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyny" (numer ZP/34/2023) Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej ul. Bukowa działka nr 382 obręb 0002 Kowary (numer ZP/28/2023) Przedmiot zamówienia: Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta w Gminie Miejskiej Kowary (numer ZP/35/2023) Przedmiot zamówienia: Działania edukacyjno-informacyjne w projekcie "Zielono-niebieskie Kowary" obejmujące opracowanie i druk broszur edukacyjnych oraz plakatu o projekcie, a także opracowanie i publikację 8 artykułów prasowych (numer ZP/25/2023) Przedmiot zamówienia: "Dostawa urządzeń oraz mebli biurowych w ramach kosztów pośrednich projektu "Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary (numer ZP/37/2023) Przedmiot zamówienia: "Stworzenie obszaru bioretencji oczyszczającego wodę wpływającą do zbiornika retencyjnego z potoku Bystra poprzez nasadzenia roślinności wodnej i wokół stawu. Przebudowa i zagospodarowanie ścieżki pieszej na cele rekreacyjno-edukacyjne przy zbiorniku retencyjnych "Kowary" na potoku Bystra" (numer ZP/33/2023) Przedmiot zamówienia: "Odsklepienie powierzchni nieprzepuszczalnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Matejki" - III etap" (numer ZP/38/2023) Przedmiot zamówienia: "Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach" - dostawa serwera wraz z oprogramowaniem (numer ZP/41/2023) Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie i montażu zielonych ścian w 3 lokalizacjach w Gminie Miejskiej Kowary w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" (numer ZP/43/2023) Przedmiot zamówienia: Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta w Gminie Miejskiej Kowary- część druga (numer ZP/36/2023) Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń oraz mebli biurowych w ramach kosztów pośrednich projektu "Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary" (numer ZP/48/2023) Przedmiot zamówienia: Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach - ofiar Obozu Koncentracyjnego Gross Rosen. (II etap) Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (numer ZP/45/2023) Przedmiot zamówienia: Przebudowa ul. Bielarskiej w Kowarach (numer ZP/46/2023) Przedmiot zamówienia: Rewitalizacja terenów zieleni w ramach projektu "Zielono-niebieskie Kowary" z podziałem na dwie części: Część 1: "Rewitalizacja terenów zieleni przy Stowarzyszeniu Miłośników Kowar przy ul. Górniczej w Kowarach",Część 2: " Rewitalizacja terenów zieleni przy Przedszkolu Publicznym nr 1 przy ul. Henryka Sienkiewicza, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Stanisława Staszica oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Szkolnej w Kowarach". (numer ZP/39/2023) Przedmiot zamówienia: "Stworzenie obszaru bioretencji oczyszczającego wodę wpływającą do zbiornika retencyjnego z potoku Bystra poprzez nasadzenia roślinności wodnej i wokół stawu. Przebudowa i zagospodarowanie ścieżki pieszej na cele rekreacyjno-edukacyjne przy zbiorniku retencyjnych "Kowary" na potoku Bystra" (numer ZP/50/2023) Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych na zadaniu pn.: "Odsklepienie powierzchni nieprzepuszczalnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Matejki" - III etap" (numer ZP/47/2023) Przedmiot zamówienia: Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta w Gminie Miejskiej Kowary- część druga (numer ZP/51/2023) Przedmiot zamówienia: Oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kowary (numer ZP/52/2023) Przedmiot zamówienia: "Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach - ofiar Obozu Koncentracyjnego Gross Rosen. (II etap)" Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego (numer ZP/56/2023) Przedmiot zamówienia: Wsparcie miejsc czynnych biologicznie naturalnym środowisku w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" z podziałem na 2 części: Część nr 1: Dostawa i montaż 16 kamer do monitoringu wizyjnego wraz z oprogramowaniem sieciowym, Część nr 2: Wykonanie, dostawa oraz montaż 20 sztuk budek lęgowych spełniających normy ornitologiczne. (numer ZP/54/2023) Przedmiot zamówienia: Popularyzacja jazdy na rowerze w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" z podziałem na 2 części: Część nr 1: Usługa polegająca na dostawie i montażu 42 sztuk tabliczek rowerowych oraz dostawie z montażem 13 sztuk koszy na śmieci, Część nr 2: Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu 13 sztuk ławko-stojaków na rowery (numer ZP/55/2023) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Kowary w sezonie 2023/2024 (numer ZP/61/2023) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Kowary w sezonie 2023/2024 (numer ZP/63/2023) Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie i montażu zielonych ścian w 3 lokalizacjach w Gminie Miejskiej Kowary w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" (numer ZP/66/2023) Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jeleniogórskiej w Kowarach (numer ZP/67/2023) Przedmiot zamówienia: Wsparcie miejsc czynnych biologicznie w naturalnym środowisku w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" polegające na dostawie i montażu 16 kamer do monitoringu wizyjnego wraz z oprogramowaniem sieciowym oraz na wykonaniu i montażu 20 sztuk budek lęgowych spełniających normy ornitologiczne (numer ZP/68/2023) Przedmiot zamówienia: Remont drogi wewnętrznej ul. Rejtana w Kowarach dz. nr 489/1 w km 0+000,00 do 0+290,00 (numer ZP/70/2023) Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych na zadaniu pn.: "Stworzenie obszaru bioretencji oczyszczającego wodę wpływającą do zbiornika retencyjnego z potoku Bystra poprzez nasadzenia roślinności wodnej i wokół stawu. Przebudowa i zagospodarowanie ścieżki pieszej na cele rekreacyjno-edukacyjne przy zbiorniku retencyjnych "Kowary" na potoku Bystra" (numer ZP/71/2023) Przedmiot zamówienia: Popularyzacja jazdy na rowerze w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" z podziałem na 2 części: Część nr 1: Usługa polegająca na dostawie i montażu 42 sztuk tabliczek rowerowych oraz dostawie z montażem 13 sztuk koszy na śmieci, Część nr 2: Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu 13 sztuk ławko-stojaków na rowery (numer ZP/69/2023) Przedmiot zamówienia: Remont ul. Malinowej w Kowarach (numer ZP/75/2023) Przedmiot zamówienia: Modernizacja i naprawa systemu nawadniania boiska sportowego klubu Olimpia Kowary (numer ZP/76/2023) Przedmiot zamówienia: Wsparcie miejsc czynnych biologicznie naturalnym środowisku w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" polegające na dostawie i montażu 16 kamer do monitoringu wizyjnego wraz z oprogramowaniem sieciowym oraz na wykonaniu i montażu 20 sztuk budek lęgowych spełniających normy ornitologiczne (numer ZP/78/2023) Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kowary i jej jednostek organizacyjnych (numer ZP/81/2023) Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115871 D w ciągu ul. Górniczej w Kowarach (numer ZP/82/2023) Przedmiot zamówienia: Budowa bezpiecznych przejść i drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115856 D i nr 115858 D na zbiegu ul. Ludwika Waryńskiego i ul. Stanisława Staszica w Kowarach (numer ZP/83/2023) Przedmiot zamówienia: Opracowanie koncepcji zagospodarowania minimuzeum "Przystanek Kowary" z wykorzystaniem nowoczesnych systemów multimedialnych, realizowanego w ramach projektu, pt. "Szlakiem przemysłu i tradycji" z dofinansowaniem z programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 (numer ZP/84/2023) Przedmiot zamówienia: "Budowa bezpiecznych przejść i drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115856 D i nr 115858 D na zbiegu ul. Ludwika Waryńskiego i ul. Stanisława Staszica w Kowarach" zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (numer ZP/89/2023) Przedmiot zamówienia: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: "Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach - utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9" Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029 (numer ZP/91/2023) Przedmiot zamówienia: Zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową (numer ZP/95/2023) Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Dworcowej w Kowarach". (numer ZP/16/2023) Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych oraz kładek będących w zasobie Gminy Miejskiej Kowary (numer ZP/73/2023) Przedmiot zamówienia: Montaż systemów ładowania komórek z wykorzystaniem fotowoltaiki (numer ZP/74/2023) Przedmiot zamówienia: Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary w roku 2023 (numer ZP/80/2023)