☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Piątek 23.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oświadczenia majątkowe Radnych kadencji 2014-2018

 

Aktualne wzory oświadczeń

Wzór_oświadczenia_radni.pdf

Wzór_oświadczenia_radni.rtf (edytowalny)

 

 Oświadczenia majątkowe składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

 
Oświadczenie majątkowe za 2015 za 2016 za 2017 na 2
miesiące
przed upływem kadencji
Paweł Ciszewski    treść / koretka  treść  treść
Beata Espenschied    treść  treść  treść
Krzysztof Gorczyca    treść  treść  treść
Sławomir Jakóbowski    treść  treść  treść
Anna Klepacz    treść  treść  treść
Krystyna Konieczna    treść  treść  treść
Mariusz Kubiak    treść  treść  treść
Andrzej Machnica    treść  treść  treść
Ewa Pędziwiatr    treść  treść  treść
Kamila Pędziwiatr    treść  treść  treść
Paweł Pituch    treść  treść  treść
Henryk Płoński    treść / korekta  treść  treść
Stanisław Schmidt    treść  treść  treść
Zofia Ujma    treść  treść  treść
Artur Wrona    treść  treść  treść

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Podstawa prawna - art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.  Dz.U.2017.1875 z późn. zm.).

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego:

     -      radni,

     -      wójt (burmistrz),

     -      zastępcy wójtów (zastępcy burmistrzów),

     -      sekretarz gminy,

     -      skarbnik gminy,

     -      kierownicy jednostek organizacyjnych gmin,

     -      osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

     -      osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza.

 

Terminy składania oświadczeń majątkowych:

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni wg stanu na dzień objęcia stanowiska od dnia:

     -      złożenia ślubowania (radny, burmistrz),

     -      powołania na stanowisko,

     -      zatrudnienia.

Kolejne oświadczenie składane jest do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT z załącznikami).

 

Ostatnie oświadczenie składane jest wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia:

     -     na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, burmistrz),

     -     w dniu odwołania ze stanowiska,

     -     w dniu rozwiązania umowy o pracę.

 

Ogólne zasady wypełniania oświadczeń majątkowych:

  1. oświadczenie majątkowe należy wypełnić starannie, rzetelnie i zupełnie wypełniając każdą z rubryk,

  2. należy wskazać posiadany majątek w kraju i za granicą,

  3. jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania należy wpisać „nie dotyczy”,

  4. należy określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową.

 
W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298), od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia majątkowego.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2015-01-19 13:05:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Zemła Jacek
(2023-02-21 13:13:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1642871