☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Piątek 02.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko ds. organizacyjnych i zarządzania informacją

Imię i nazwisko: Żaneta Waligóra
Telefon: 75 64 39 230
E-mail: zaneta.waligora
Lokalizacja: budynek A, pokój nr 2
Zakres obowiązków

1.  Prowadzenie spraw z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym m. in.:
            - współpraca przy opracowywaniu planów i budżetu,
            - przyjmowanie i obsługa wniosków o wypłatę świadczeń, weryfikacja kryteriów dochodowych i innych uprawnień do świadczeń, tworzenie list osób uprawnionych do wypłaty świadczeń,
            - rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie umów na pożyczki,
            - współpraca przy organizowaniu spotkań i uroczystości dla pracowników,
            - sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji,
2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do burmistrza.
3. Udostępnianie informacji publicznej zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji publicznej:
            - rejestrowanie wniosków i przekazywanie do właściwej komórki merytorycznej w celu przygotowania wnioskowanych danych,
            - pilnowanie terminów,
            - udzielanie odpowiedzi,
            - czuwanie na aktualnością informacji udostępnionych w BIP,
4. Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników urzędu. Prowadzenie rejestru upoważnień . Współpraca w tym zakresie z IOD.
5. Prowadzenie rejestru umów powierzenia przetwarzania danych.
6. Prowadzenie zbioru aktów prawnych określających status prawny, organizację i zasady działania jednostek organizacyjnych.
7. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Pracodawcy typu: regulaminy, procedury.
8. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie organizacji Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
9. Prowadzenie rejestru pieczęci. Zakup i likwidacja.
10. Prowadzenie spraw z zakresu użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz używania samochodu służbowego.
11. Prowadzenie rejestru instytucji kultury, wydawanie odpisów.
12. Stały nadzór nad przeznaczonymi w budżecie środkami do realizacji zadań związanych z zakresem obowiązków oraz niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o istniejących zagrożeniach związanych z realizacją budżetu.
13. Planowanie zadań i środków do budżetu  na przyszły rok budżetowy.
14. Przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP informacji publicznych w zakresie merytorycznym swojego stanowiska oraz odpowiedzialność za treść przekazywanych informacji.
15. Systematyczne wykonywanie przeglądów informacji zamieszczonych w BIP, czuwanie nad ich aktualnością.
16. Wykonywanie innych służbowych poleceń przełożonych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2015-12-16 11:54:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2023-03-23 11:50:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 955310