Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

Serwis mapowy ze zwizualizowanymi planami zagospodarowania przestrzennego

iMPA - GeoSystemhttp://mkowary.e-mapa.net/

----------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenia

Lp.

Data

Nr obwieszczenia

Nazwa

1 13.11.2015 r.

OBW/4/2015

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu - obszar 2.
2 28.12.2015 r.

OBW/5/2015

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary.
3 13.07.2016 r. OBW/6/2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary- Centrum D.1
4 21.07.2016 r. OBW/7/2016 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary
Tekst Studium.pdf
Prognoza Środowiskowa.pdf
Zmiana studium-kierunki.zip
SUiKZP-uwarunkowania.zip
5 04.07.2017 r. OBW/2/2017 Burmistrz Miasta Kowary zawiadamia przez obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Kowarach Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary – Centrum B.1 Wnioski do w/w planów należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2017r.
6 04.07.2017 r. OBW/3/2017 Burmistrz Miasta Kowary zawiadamia przez obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Kowarach Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla obszaru położonego              w jednostce urbanistycznej Podgórze – część południowa. Wnioski do w/w planów należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2017r.
7 27.12.2017 OBW/4/2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary - Centrum B.1
8 30.01.2018 OBW/1/2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Podgórze – część południowa
9 11.04.2018 OBW/2/2018 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Podgórze - część południowa
10 25.05.2020 OBW/6/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY KRZACZYNA A
11 25.05.2020 OBW/7/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków - edycja 2020 r.
12 25.05.2020 OBW/8/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna - edycja 2020 r.
13 25.05.2020 OBW/9/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum - edycja 2020 r.
14 25.05.2020 OBW/10/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary
15 02.07.2020 OBW/11/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/34 położonej w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna.
16 01.12.2020 OBW/13/2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
17 01.12.2020 OBW/14/2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
18 20.04.2021 OBW/1/2021 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna - edycja 2020 r.
19 31.08.2021 OBW/4/2021 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary
20 11.07.2022 OBW/8/2022 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum D.2 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
21 21.09.2022 OBW/10/202 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków - edycja 2020 r.
22 18.10.2022 OBW/12/2022 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna C oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
23 06.12.2022 OBW/14/2022 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C.1
24 13.12.2022 OBW/15/2022 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
25 08.02.2023

OBW/1/2023

Wojków - projekt zmiany planu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków - edycja 2020 r.
26 27.02.2023 OBW/2/2023 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum B.1
27 10.03.2023 OBW/3/2023
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum D.2
28 16.03.2023 1. Kowary D2 - uchwała
2. Kowary D2 - uzasadnienie
3. MPZP Kowary D2 - rysunek prognoza
4. MPZP Kowary D2 - rysunek
5. POS MPZP Kowary Centrum D2
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
29
22.05.2023
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
MPZP Wojków:
- POS Kowary Wojków (pdf)
- POS Kowary Wojków rysunek (jpg)
- MPZP Kowary Wojków uchwała  (pdf)
- MPZP Kowary Wojków rysunek (jpg)
- Kowary Wojków - uzasadnienie (pdf)
MPZP Podgórze:

- Kowary Podgórze uchwała (pdf)
- POS Kowary Podgórze rysunek (jpg)
- POS Kowary Podgórze (pdf)
- MPZP Kowary Podgórze rysunek (jpg)
- Kowary Podgórze Wschodnie1 - uzasadnienie (pdf)

 

Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowary

Lp.

Data

Nr uchwały

Nazwa

1 15.06.2012 r.

XXX/167/12

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach o przystąpieniu do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary

kowary_tk_studium_tekst.pdf
kowary_suikzp_-_kierunki.jpg
kowary_suikzp_-_uwarunkowania.jpg

2 02.08.2013 r. LIII/244/13

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowary

studium_zm_6_13.pdf
zal2_uwarunkowania_studium.jpg
zal3_kierunki_studium.jpg

3 22.10.2015 XVII/63/15

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary

63_zmiana_studium.pdf

4 17.11.2016 XXX/150/16

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary

150_zmiany_studium_i_kierunków_zagosp.pdf

5 27.02.2020 r. XX/128/20

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary

 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Lp.

Data

Nr uchwały

Nazwa

1

19.08.2002 r.

XLI/274/02

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 142, 156, 157, 158 obręb 5 położonych na terenie miasta Kowary

uchwala.pdf
zalacznik_graficzny.pdf

2

24.07.2003 r.

IX/58/03

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum A obejmującej teren działek o nr ewidencyjnych: 6,7,8,9,10,11,12,13 obręb 3 i 186 obręb 1

centrum_a-tekst.pdf
centrum_a.jpg

3

14.03.2005 r.

XXXI/162/05

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Wojków

kowary_wojkow_xxxi_162_05.pdf
wojkow_mpzp.jpg

4

21.11.2005 r.

XXXVIII/206/05

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21.11.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY – KRZACZYNA A

kow_krz_a_1.jpg
kow_krz_a_2.jpg
kow_krz_plana_uchwalenie.pdf

zmiana - UCHWAŁA NR XXXV/224/21 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 25 lutego 2021 r.

5

01.08.2006 r.

XLVIII/270/06

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 01.08.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY – KRZACZYNA B

kow_krzb_xlviii_270_06.pdf
kow_krz_b_plan_uchwalenie.jpg

6

26.10.2006 r.

L/279/06

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum D

centrum_plan_19_opublikowany.jpg
kowaryd_teskt_planu_..._2006.pdf

7

26.10.2006 r.

L/278/06

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary – Podgórze

kow_podg_plan_07_01_12_uchw...y.pdf
kow_podg_plan_07_01_16_..._01.jpg

8

23.10.2007 r.

XVI/76/07

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23.10.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część C

kowary_plan_tekst_centrum_c.pdf
kow_centr_c.jpg
mpzp_zmiana_centrum_c.pdf

9

09.05.2007 r.

IX/39/07

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach

uchwala.pdf
podgorze-plan11.jpg
podgorze-plan12.jpg
podgorze-plan21.jpg
podgorze-plan22.jpg
stacja_narciarska_podgorze.pdf

10

09.10.2008 r.

XXX/144/08

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09.10.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części jednostki urbanistycznej Kowary – Podgórze

uchwala_nr_xxx14408.pdf
kowary_-_droga_-_projekt_plan.jpg

11

12.11.2008 r.

XXXIII/161/08

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach – Podgórzu – obszar planistyczny „B”

uchwala_xxxiii-161-08.pdf
zmiana_planu-obszar_b.jpg

12

12.11.2008 r.

XXXIII/162/08

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Kowary – Podgórze /filce, szkoła/

uchwala_xxxiii-162-08.pdf
zmiana_mpzp_podgorze-zal1.jpg
zmiana_mpzp_podgorze-zal2.jpg

13

12.11.2008 r.

XXXIII/163/08

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostka urbanistyczna Kowary Centrum B

kow_centr_b_plan_2009.pdf
mpzp_centrum_b_zmiana.pdf
zalacznik_graficzny.pdf

14

13.03.2009 r.

XXXVIII/191/09

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej A2

uchwala_xxxviii-191-09_a2.pdf
kowary-centrum_a2_-_mpzp.jpg

15

30.11.2009 r.

XLVIII/247/09

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30.11.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach – Podgórzu – obszar 2

uchwala_nr_xlviii-2347-09.pdf
podgorze_2.pdf

16

30.11.2009 r. XLVIII/248/09

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21.11.2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach – Podgórzu – obszar 3

podgorze_3_-_uchwala_xlviii-248-09.pdf
zmianampzp-kowary-podgorze_3.jpg

17

30.11.2009 r.

XLVIII/249/09

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30.11.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KRZACZYNA B1 - uchylona wyrokiem sądu.

18

30.12.2010 r.

IV/34/10

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Kowary – Podgórze dla terenów przeznaczonych pod stację uzdatniania wody „Kowary Dolne oraz Kowary Średnie”

stacja_uzdatniania_wody_suw.pdf
zalacznik_nr_1_do_uchwaly.pdf
zalacznik_nr_2_do_uchwaly.pdf

19

30.12.2010 r.

IV/35/10

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary – Podgórze dla terenów przeznaczonych pod stację uzdatniania wody „Kowary Górne”

uchwala_woda_kowary_gorne.pdf
zalacznik_kowary_gorne.pdf

 

20 10.03.2011 r. X/56/11

UCHWAŁA NR X/56/11
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
Z DNIA 10 MARCA 2011 R.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary
dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna B.1

Krzaczyna_uchwała.pdf
miejscowy_plan.jpg

21

27.10.2011 r.

XVIII/108/11

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27.10.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KRZACZYNA A1

krzaczyna_a.1_-uchwala.pdf
krzaczyna_a1_-_zalacznik_graficzny.jpg

22

09.12.2011 r.

XXI/123/11

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09.12.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach (w związku ze zmianą ustaw i zmianą wskaźników zabudowy)

uchwala.pdf

23

05.03.2012 r.

XXIV/150/12

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 05.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary jednostka urbanistyczna Kowary Wojków 1

wojkow_1_w_kowarach.pdf
mpzp_wojkow1_-_rys1.jpg
mpzp_wojkow1_-_rys2.jpg
mpzp_wojkow1_-_rys3.jpg

24

22.10.2013 r.

LVII/266/13

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej w jednostce urbanistycznej Krzaczyny A

krzaczyna_a_podpisana.pdf
krzaczyna_a_-_zalacznik_nr_1.jpg

25

05.12.2013 r.

LXII/279/2013

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 05.12.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część C

mpzp_zmiana_centrum_c.pdf

26

05.12.2013 r.

LXII/278/2013

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 05.12.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B

mpzp_centrum_b_zmiana.pdf

27

27.02.2014 r.

LXV/288/14

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych w Kowarach

tereny_kolejowe_w_..._uchwala.pdf
koleje_1.pdf
kolejowe_2.pdf

28 28.04.2016 r. XXIII/119/16

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu obszar 2
numer: XXIII/119/16

29

28.02.2017 r. XXXIV/178/17

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla
jednostki urbanistycznej Kowary – Centrum D.1

Kowary D1-załącznik_nr_1 - rysunek.pdf

30 13.08.2018 r. XLVII/255/18

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki
urbanistycznej Kowary - Centrum B.1

załącznik nr 1 - rys.1

załącznik nr 2 - rys.2

 

31 25.02.2021 r. XXXV/222/21

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum - edycja 2020 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze

32 02.09.2021 r. XLIII/269/21

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna - edycja 2020 r.

33 17.03.2021 r. XXXV/225/21

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków - edycja 2020 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze

34 25.02.2021 r. XXXV/224/21

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY KRZACZYNA A

zmiana do UCHWAŁY NR XXXVIII/206/05 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 21 listopada 2005 r.

35 25.02.2021 r. XXXV/223/21

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/34 położonej w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna

36 28.04.2022 r. LIV/331/22

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum D.2

37 30.06.2022 r. LVII/347/22

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna C.

38 22.09.2022 r. LIX/359/22

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Kowary Podgórze Wschodnie 1.

39 29.09.2022 r. LIX/360/22

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C.1

 

40 29.09.2022 r LIX/361/22

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków 2.

 


 

Zarządzenia
 

Lp.

Data

Nr zarządzenia

Nazwa

1 27.05.2020 r.                 Zarządzenie Nr 70/2020

Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

2 26.07.2022 0050.111.2022 Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-19 14:28:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2023-06-05 09:26:43)