Zarządzenia Burmistrrza Miasta za 2005 rok

 

 

Numer

 

Zarządzenie z dnia

 

Przedmiot zarządzenia

 

w sprawie:

 

Dotyczy wydziału

 

 

 

 1

 

 03.01.2005

 

 

Powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kowary (treść)

 

 Organizacyjno -prawnego

 

 

 

 2

 

03.01.2005 

 

 

 Udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Kowarach (treść)

 

Organizacyjno -prawnego 

 

 

 

 3

 

 03.01.2005

 

 

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu,  strony: 1, 2, 3

 

 Inżynierii miejskiej

 

 

 

 4

 

 04.01.2005

 

 

 Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Strony:
1, 2, 3

 

 Inżynierii miejskiej

5

05.01.2005

Rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

Finansowego

6

07.01.2005

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

7

10.01.2005

Umorzenia zaległej opłaty czynszu dzierżawnego (treść)

Finansowego

8

12.01.2005

Rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)

Inżynierii miejskiej

9

12.01.2005

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

10

07.02.2005

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. (treść)

Inżynierii miejskiej

11

11.02.2005

Ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do najemców i współwłaścicieli budynku mieszkalno – usługowego położonego w Kowarach przy ul. 1- go Maja nr 67,67a na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. (treść)

Inżynierii miejskiej

12

11.02.2005

Powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu Otwartego na organizowanie imprez sportowych oraz stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej i turystyki dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w 2005 r. (treść)

Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

13

15.02.2005

Przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2005 (treść)

Finansowego

14

16.02.2005

Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu (treść)

Inżynierii miejskiej

15

16.02.2005

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary (treść)

Inżynierii miejskiej

16

23.02.2005

Ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do współwłaścicieli budynku mieszkalnego położonego w Kowarach przy ul. Górnej nr 4 na sprzedaż lokalu wraz z udziałem wynoszącym 18,4% w nieruchomości wspólnej (treść)

Inżynierii miejskiej

17

23.02.2005

Przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta (treść)

Finansowego

18

28.02.2005

Rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

Finansowego

19

01.03.2005

Przekazania sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach
(
treść)

Organizacyjno -prawnego 

20

01.03.2005

Powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zasad i standardów wybranych przez Urząd Miejski w Kowarach w ramach Programu "Przejrzysta Polska - Przejrzysta Gmina" (treść)

Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

21

08.03.2005

Umorzenia zaległej opłaty czynszu dzierżawnego(treść)

Finansowego

23

11.03.2005

Powołania szefa i jego zastępcy Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Kowarach. (treść)

Organizacyjno-Prawnego

24

14.03.2005

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

25

15.03.2005

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. (treść)

Inżynierii miejskiej

26

23.03.2005

Rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok (treść)

Finansowego

27

24.03.2005

Udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności (treść)

Finansowego

28

24.03.2005

Rozłożenia na raty należności pieniężnej (treść)

Finansowego

29

31.03.2005

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

30

31.03.2005

Zmian w budżecie miasta na rok 2005 (treść)

Finansowego

31

31.03.2005

Rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

Finansowego

32

11.04.2005

Ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary położonych w Kowarach przy
ul. Ogrodowej przeznaczonych pod zabudowę garażami w zabudowie szeregowej (
treść), strony: 1

Inżynierii miejskiej

33

11.04.2005

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu (treść) 1, 2

Inżynierii miejskiej

34

11.04.2005

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

35

18.04.2005

Ogłoszenia wykazu nieruchomości  gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść) 1, 2

Inżynierii miejskiej

36

19.04.2005

Odroczenia terminu platności raty za nabyty od Gminy Kowary kolak mieszkalny (treść)

Finansowego

37

21.04.2005

Powołania zastępcy szefa Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego do spraw cywilnych w Kowarach (treść)

Organizacyjno-Prawnego

38

26.04.2005

Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy przeznaczonejdo sprzedażyw drodze przetargu

(treść), wykaz

 

Inżynierii miejskiej

39

29.04.2005

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść) wykaz

Inżynierii miejskiej

40

09.05.2005

Udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności
(
treść

Finansowego

41

09.05.2005

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

42

10.05.2005

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

43

16.05.2005

 Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu.(treść) 1 , 2

Inżynierii miejskiej

44

16.05.2005

Ogłoszenia konkursu "Najładniejsza posesja w Gminie Kowary" (treść)

Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

45

23.05.2005

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

46

 31.05.2005

Zmian w budżecie miasta na 2005 rok (treść)

Finansowego

47

10.06.2005

Zasad wydawania pozwoleń na zajęcie gruntów stanowiących własność Miasta Kowary, w celu wykonania elementów sieci uzbrojenia terenu lub remontów istniejącej infrastruktury technicznej i ustalenia wysokości ekwiwalentu oraz kaucji za zajęcie gruntów na powyższe cele (treść)

Inżynierii miejskiej

48

10.06.2005

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

49

15.06.2005

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

50

15.06.2005

Udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności (treść)

Finansowego

51

21.06.2005

Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary położonej w Kowarach przy ul. Podgórze przeznaczonej pod budowę parkingu (treść), 1

Inżynierii miejskiej

52

21.06.2005

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść), 1

Inżynierii miejskiej

53

21.06.2005

Rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

Finansowego

54

29.06.2005

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy wraz z oddaniem w użytjkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu (treść) 1, 2

Inżynierii miejskiej

55

30.06.2005

Zmian w budżecie miasta na rok 2005 (treść), korekta

Finansowego

56

30.06.2005

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego (treść)

Organizacyjno-Prawnego

57

01.07.2005

Umorzenia zaległej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (treść)

Finansowego

58

04.07.2005

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

59

04.07.2005

Udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności (treść)

Finansowego

60

08.07.2005

Powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach i okreslenia regulaminu konkursu (treść)

Organizacyjno-Prawnego

61

12.07.2005

Ogłoszenia I (pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kowary położonej przy ul. Sanatoryjnej w Kowarach. (treść)

Inżynierii miejskiej

62

12.07.2005

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

63

22.07.2005

 Powołania komisji na podstawie zgłoszenia zakończenia zadania pn.: „Odbudowa infrastruktury drogowej /nawierzchni/ ulic Św. Anny w Kowarach – usuwanie skutków powodzi” (treść)

Inżynierii miejskiej

64

01.08.2005

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść)

Inżynierii miejskiej

65

02.08.2005

Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku (treść)

Finansowego

66

02.08.2005

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

67

04.08.2005

Zmian w budżecie miasta na rok 2005 (treść)

Finansowego

68

08.08.2005

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę  (treść)

Inżynierii miejskiej

69

29.08.2005

Ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na ustalenie dzierżawcy na okres 25 lat terenów położonych przy ulicy Podgórze w Kowarach z przeznaczeniem na działalność „Stacji sportów zimowych i letnich Podgórze”. (treść)

Inżynierii miejskiej

70

29.08.2005

Powołania komisji do przeprowadzenia II-etapowego przetargu pisemnego nieograniczonego na ustalenie dzierżawcy na okres 25 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kowarach przy ulicy Podgórze na „Stację sportów letnich i zimowych Podgórze”.(treść)

Inżynierii miejskiej

71

29.08.2005

Ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary położonych w Kowarach przy ul. Ogrodowej przeznaczonych pod zabudowę garażami w zabudowie szeregowej (treść)

Inżynierii miejskiej

72

29.08.2005

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz przeznaczenia  nieruchomości nie zabudowanej do zamiany (treść)

Inżynierii miejskiej

73

01.09.2005

Powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.  (treść)

Organizacyjno-Prawnego

74

16.09.2005

 Opracowania materiałów planistycznych na 2006 rok  (treść)

Finansowego

75

19.09.2005

Stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  (treść)

Spraw Obywatelskich

76

23.09.2005

 Ustalenia procedury naboru pracowników do Urzędu Miejskiego w Kowarach  (treść)

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU  PRACOWNIKÓW NA KIEROWNICZE 
STANOWISKA  URZĘDNICZE  DO URZĘDU  MIEJSKIEGO  W  KOWARACH

Administracyjno-Gospodarczego

77

27.09.2005

 Ustalenia procedury tworzenia corocznego informatora budżetowego „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” (treść)

Finansowego

78

27.09.2005

Zmian w budżecie miasta na rok 2005 (treść

Finansowego

79

27.09.2005

Powołania komisji przetargowej

Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

80

29.09.2005

Odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej w dniu 9.10.2005 r. (treść)

Spraw Obywatelskich

81

30.09.2005

Powołania do składu obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej w dniu 9.10.2005 r. (treść)

Spraw Obywatelskich

82

04.10.2005

 Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. (treść)

Inżynierii miejskiej

83

07.10.2005

Zmian w budżecie miasta na rok 2005 (treść)

Finansowego

84

11.10.2005

Zmian w budżecie miasta na rok 2005 (treść)

Finansowego

85

14.10.2005

Odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r. (treść)

Spraw Obywatelskich

86

14.10.2005

Powołania do składu obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r. (treść)

Spraw Obywatelskich

87

17.10.2005

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

88

21.10.2005

Zmian w budżecie miasta na rok 2005 (treść)

Finansowego

89

24.10.2005

Ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kowary położonej przy ul. Władysława II Jagiellończyka w Kowarach treść: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

90

24.10.2005

Powołania komisji inwentaryzacyjnej (treść)

Administracyjno-Gospodarczego

91

24.10.2005

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

92

26.10.2005

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę treść: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

94

07.11.2005

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

95

07.11.2005

Zmian w budżecie miasta treść: (treść)

Finansowego

96

20.10.2005

Powołania komisji przetargowej

Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

97

15.11.2005

Budżetu miasta na 2006 rok (treść)

Finansowego

98

15.11.2005

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu treść: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

99

15.11.2005

Zmieniające zarządzenie nr 13/2004 Burmistrza Miasta Kowary w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowarach
treść:
1, 2

Administracyjno-Gospodarczego

100

17.11.2005

Zwolnienia z pobrania ekwiwalentu za zajęcie gruntu stanowiącego własność Miasta Kowary
(
treść)

Inżynierii miejskiej

101

25.11.2005

Określenia wzoru oraz zasad wdrożenia kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Kowarach (treść) załącznik

Spraw Obywatelskich

102

25.11.2005

Wprowadzenia procedury aktualizacji katy usług (treść)

Spraw Obywatelskich

103

25.11.2005

Wprowadzenia regulaminu zasad naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kowarach (treść)
załączniki:
1, 2, 3

Spraw Obywatelskich

104

28.11.2005

Zmian w budżecie miasta na rok 2005 (treść)

Finansowego

105

30.11.2005

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania na stopie ń nauczyciela mianowanego (treść)

Spraw Obywatelskich

106

 

   

107

12.12.2005

Powołania komisji konkursowej "Najładniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna w Kowarach" (treść)

Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

108

15.12.2005

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczinych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu.
strony:
1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

109

15.12.2005

Umorzenia zaległego czynszu dzierżawnego za 2005 rok (treść)

Finansowego

110

16.12.2005

Nieodpłatnego przekazania komputera oraz drukarki (treść)

Administracyjno-Gospodarczego

111

19.12.2005

Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu strony: 1, 2

Inżynierii miejskiej

112

20.12.2005

Powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia Urzędu Miejskiego (treść)

Administracyjno-Gospodarczego

113

20.12.2005

Nieodpłatnego przekazania komputera oraz drukarki (treść)

Administracyjno-Gospodarczego

114

28.12.2005

Opracowania systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kowarach (treść)

Administracyjno-Gospodarczego

115

28.12.2005

Aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego urzędu (treść)

Administracyjno-Gospodarczego

116

28.12.2005

Wprowadzenia procedury aktualizacji "mapy aktywności" (treść)

Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

117

29.12.2005

Wprowadzenia procedury informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w "mapie aktywności" (treść)

Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

118

30.12.2005

Zmian w budżecie miasta na 2005 rok (treść), 1

Finansowego

119

30.12.2005

Wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników do Urzędu Miejskiego w Kowarach (treść)

Administracyjno-Gospodarczego

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosowska Janina
(2007-01-24 14:19:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Janas Maciej
(2016-07-13 12:07:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki