Zarządzenia Burmistrza Miasta za 2006 rok

 

Numer

Zarządzenie z dnia

Przedmiot zarządzenia
w sprawie:

Dotyczy wydziału

1.

02.01.2006

Ogłoszenia nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść), załącznik

Inżynierii miejskiej

2.

04.01.2006

Rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

Finansowego

3.

05.01.2006

Powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na organizowanie imprez sportowych oraz stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej i turystyki dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w 2006 roku. (treść)

Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

4.

10.01.2006

Ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej wlasność Gminy Kowary położonej przy ul. Wladysława II Jagielończyka w Kowarach strony: 1, 2, 3, 4

Inżynierii miejskiej

5.

10.01.2006

Powołania komisji (treść)

Inżynierii miejskiej

6.

10.01.2006

Rozłożenia na raty spłatę nalezności pieniężnej (treść)

Wydziału finansowego

7.

17.01.2006

Przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok (treść)

Wydziału finansowego

8.

18.01.2006

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść), załącznik: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

9.

30.01.2006

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść), wykaz

Inżynierii miejskiej

10.

06.02.2006

Ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Kowary (treść)
załącznik:
1, 2

Inżynierii miejskiej

11.

07.02.2006

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedazy ułamkowej części gruntu
strony:
1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

12.

07.02.2006

Zmian w budżecie miasta na 2006 rok (treść)

Inżynierii miejskiej

13.

09.02.2006

Powołania komisji przetargowej
(
treść)

Inżynierii miejskiej

14.

14.02.2006

Rozłożenia na raty spłate nalezności pieniężnej (treść)

Wydziału finansowego

15.

15.02.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

16.

23.02.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

17.

23.02.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

18.

27.02.2006

Zmian w budżecie miasta na 2006 rok (treść)

Wydziału finansowego

22.

02.03.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

23.

07.03.2006

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu (treść)

Inżynierii miejskiej

24.

08.03.2006

Powołania zespołu konsultacyjnego (treść)

Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

25.

13.03.2006

Umorzenia zaległej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2005 (treść)

Wydziału finansowego

26.

13.03.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

27.

13.03.2006

Rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

Wydziału finansowego

28.

15.03.2006

Rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok (treść)

Wydziału finansowego

29.

30.03.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

30.

05.04.2006

Zmieniające zarządzenie Nr 14/06 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie rozłożenia na raty spłatę nalezności pienięznej (treść)

Wydziału finansowego

31.

07.04.2006

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej częsci gruntu strony: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

32.

21.04.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

33.

21.04.2006

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedazy ułamkowej części gruntu
strony:
1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

34.

21.04.2006

Umorzenia wierzytelności (treść)

Wydziału finansowego

35.

21.04.2006

Umorzenia wierzytelności (treść)

Wydziału finansowego

36.

24.04.2006

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary
(
treść)

Inżynierii miejskiej

37.

28.04.2006

Ogłoszeniu I-go przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Staszica nr 9 w Kowarach (treść)

Inżynierii miejskiej

38.

28.04.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

39.

04.05.2006

Zmian w budżecie na rok 2006 (treść)

Wydziału finansowego

41.

05.05.2006

Nieodpłatnego przekazania komputera(treść)

Administracyjno - gospodrczego

42.

05.05.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

43.

09.05.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

44.

12.05.2006

Rozłożenia na raty spłatę nalezności pieniężnej (treść)

Wydziału finansowego

45.

22.05.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

46.

23.05.2006

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i gruntów rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę strony: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

47.

23.05.2006

Zmiany Zarządzenia Nr 108/2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 15 grudnia 2005 r. (treść)

Inżynierii miejskiej

48.

25.05.2006

Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary (treść)

Inżynierii miejskiej

49.

29.05.2006

Przygotowania dotychczasowych miejsc pracy na czas wojny (treść)

Administracyjno - gospodrczego

50.

14.06.2006

Ogłoszenia wykazu nieruchomości  gruntowych i gruntów rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść)

Inżynierii miejskiej

51.

22.06.2006

Nieodpłatnego przekazania komputera oraz drukarki (treść)

Administracyjno - gospodrczego

52.

23.06.2006

Ogłoszenia II (drugiego) przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kowary położonej przy ul. Staszica nr 9 w kowarach strony: 1, 2, 3, 4

Inżynierii miejskiej

53.

26.06.2006

Nieodpłatnego przekazania wyposażenia Gminnego Centrum Wolontariatu oraz drobnego sprzętu biurowego rejestrowanego w rejestrze zakupów Gminnego Centrum Wolontariatu (treść)

Administracyjno - gospodrczego

54.

30.06.2006

Wprowadzenia instrukcji obiegu dowodów finansowo-księgowych oraz kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kowarach (treść)

Finansowego

55.

30.06.2006

Zmian w budżecie miasta na 2006 rok (treść)

Finansowego

56.

10.07.2006

Powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (treść)

Organizacyjno prawnego

57.

10.07.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

58.

10.07.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

59.

17.07.2006

Trybu likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kowarach (treść)

Organizacyjno prawnego

60.

19.07.2006

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu. strony 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

61.

24.07.2006

Ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne  (treść)

Finansowego

62.

24.07.2006

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i gruntów rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść)

Inżynierii miejskiej

63.

25.07.2006

Realizacji uchwały nr XLIII/235/06 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do KSWiK (treść)

Inżynierii miejskiej

64.

28.07.2006

Wniesienia aportu w postaci udziałów w Kawarskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w zamian za udziały w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (treść)

Inżynierii miejskiej

65.

31.07.2006

Zmian w budżecie miasta na rok 2006 (treść)

Finansowego

66.

31.07.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

67.

02.08.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

68.

04.08.2006

Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku (treść)

Finansowego

69.

8.08.2006

Powołania komisji ds. szacowania szkód powodziowych (treść)

Inżynierii miejskiej

70.

21.08.2006

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu oraz do zmiany działki będącej własnością Gminy Kowary na działkę będącej własnością osoby fizycznej strony: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

71.

04.09.2006

Sposobu rozpatrywania wniosków złożonych do projektu sktudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)

Inżynierii miejskiej

72.

07.09.2006

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i gruntów rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę strony: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

73.

07.09.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

74.

08.09.2006

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedazy ułamkowej części gruntu oraz do zmiany działki będącej własnością Gminy Kowary na działkę będącej własnościa osoby fizycznej strony: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

75.

08.09.2006

Zmieniające zarządzenie nr 13/04 Burmistrza Miasta Kowary w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowarach (treść)

Organizacyjno prawnego

76.

08.09.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

77.

11.09.2006

Zmian w budżecie miasta na rok 2006 (treść)

Finansowego

78.

13.09.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Finansowego

79.

13.09.2006

Zmieniające zarządzenie nr 13/04 Burmistrza Miasta Kowary w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowarach (treść)

Organizacyjno prawnego

80.

18.09.2006

Opracowania materiałów planistycznych na 2007 rok (treść)

Finansowego

81.

18.09.2006

Powołania Klubu Integracji Społecznej oraz nadania Klubowi regulaminu (treść)

Organizacyjno prawnego

82.

21.09.2006

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary (treść)

Inżynierii miejskiej

83.

25.09.2006

Ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary strony: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7

Inżynierii miejskiej

84.

25.09.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

85.

26.09.2006

Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzilenego lokalu użytkowego - garażu, połozonego w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 7 w Kowarach wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu. strony: 1, 2, 3, 4

Inżynierii miejskiej

86.

26.09.2006

Powołaniu komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

87.

28.09.2006

Zmian w budżecie miasta na rok 2006 (treść)

Finansowego

88.

28.09.2006

Przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kowarach (treść)

Finansowego

89.

02.10.2006

Powołaniu komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

90.

04.10.2006

rozłożenia na ratu spłatę należności pieniężnej (treść)

Finansowego

91.

04.10.2006

Umożenia wierzytelności (treść)

Finansowego

92.

06.10.2006

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i gruntów rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść)

Inżynierii miejskiej

93.

10.10.2006

Ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kowary (treść)

Inżynierii miejskiej

94.

12.10.2006

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii miejskiej

96.

12.10.2006

Rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

Finansowego

 97.

 19.10.2006

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowiej częśći gruntu
strony: 1, 2, 3

Inżynierii miejskiej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosowska Janina
(2007-01-24 14:22:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosowska Janina
(2007-01-24 14:23:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki